Тази система съчетава десетичната система с ос­новната шестдесетична, създадена от месопотамците, в която числата се броят до шейсет вместо до де­сет. Тази система все още се използва широко при гра­дусите, минутите и секундите. Халдейските учени са предпочитали числото 60 като база, понеже то се де­ли на единайсет по-малки числа.