Системата за записване на числата, в които всяка циф­ра означава единици, десетици, стотици и т.н. в зависи­мост от това къде се намира, сега изглежда съвсем ес­тествена. Учудващо е, че цифровата система – като рим­ските цифри – която не зависи от мястото на цифрата, някога е била норма. Системата на позиционна номера­ция се е зародила в Месопотамия в началото на II хиля­долетие пр. Хр. В клиновидните числа от онова време последната цифра представлява единиците, отбелязва­ни с вертикални резки. Цифрата до нея, представена с хоризонтални резки, е броят на десетиците. Но вместо да използват следващата позиция за стотиците, месопотамските писари са я запазили за шестдесетиците, изобра­зени отново с вертикални резки.