Първото свидетелство за напълно десетична сис­тема е надпис върху кост от времето на династията Шан в Северен Китай, около XIV в. пр. Хр. За разли­ка от месопотамците китайците са въвели третата циф­ра от края като стотица, така както това се прави в арабската система. Обаче подобно на месопотамци­те, които са редували вертикални и хоризонтални рез­ки, китайците са променили символите, за да покажат на коя позиция трябва да се намират. Така например в числото 400 четворката е триъгълник, поставен в примка, която означавала стотици. По такъв начин се избягва неяснотата, произтичаща от липсата на сим­вол за нулата, който да заеме празните позиции.