Числото пи, означавано със съответната гръцка бук­ва piе число, което се дефинира като отношение на обиколката (периметъра) на кръга към неговия диа­метър: с други думи, колко пъти диаметърът се съби­ра в обиколката. Математиците и чертожниците го използват между другото за пресмятане на обиколки, пло­щи на кръгове и обеми на сфери. Освен това е невъз­можно да се определи точната му стойност. Книги, древни и нови, дават много различни числа. Преди три и половина хиляди години вавилонските матема­тици са го оценили на 3 1/8, което е близко до реална­та му стойност, но е погрешно.

360px-Pi-unrolled-720
Анимация за връзката между дължината на окръжността и пи

3 1/7 за числото пи

Важна положителна стъпка е направена, когато Архимед от Сиракуза, по-известен със своята спирала и със своя принцип, въвежда ме­тода на разделяне на вписани и описани около кръга многоъгълници, за да апроксимира стойността на чис­лото пи. През III в. пр. Хр. той стига до многоъгъл­ник с 96 страни като база за неговата известна апроксимация 3 1/7, която и сега се използва много често.

3.14159 за числото пи

3.14159, числото, което обикновено се използва в геометрията, е намерено от китаеца Лю Сия през III в. Неговият най-голям многоъгълник е имал 3072 рав­ни страни.

Интервал на точност

Първият, който действително стига близо до исти­ната, е Дзу Чун Джи през V век. Като начало той пред­лага две стойности – 3 1/7 за неточни и 355/113 за точ­ни пресмятания. По-късно установява, че стойността на пи лежи между 3.1415926 и 3.1415927. Както виждате следващите десетични знаци не са получени нито бързо, нито лесно. Може би тогава той ще си спомни със симпатия за самоотвержения математик Уилям Шанкс, който през 1835 г. е пресметнал 707 знака след десетичната точка, без да знае, че последните сто са погрешни. (Пресмятанията през XX век стигат до милиарди десетични знаци.)

Доказателство за трансцендент­ността на числото пи

Дълго време никой не е могъл да каже дали е било възможно да се определи точно числото пи. Това е нап­равил Джеймз Грегъри, шотландски професор, рабо­тил в Италия в университета в Падуа, който през 1668 г. е доказал трансцендентността на пи (с други думи, доказал, че квадратурата на кръга не може да се изчис­ли точно и окончателно с помощта на числото пи).