Името на семейството произлиза от рода Маслина (Olea), но в него се числят още 29 рода с около 600 вида. Те са разпространени и в Северното, и в Южното полукълбо. Обитатели са главно на тропичните и субтропичните области, но се срещат и в умерените климатични райони на Земята. Някои от тях образуват горски съобщества, други — обширни храсталаци, трети са съставна част на своеобразни съобщества, известни като тревисто-храстови савани, а четвърти дори проникват в полупустините.
Между маслиновите растения има дървета, храсти и съвсем малко Лиани. Тревисти представители в това семейство няма. Една част от видовете са вечнозелени, а друга — листопадни растения.
Маслиновите са с двуполови или еднополови правилни цветове, с чашка и венче, съставени от по 4 листчета, а тичинките им най-често са само 2. Макар и по-рядко, но между тях се срещат и представители с цветове без чашка и венче. Обикновено цветовете им са събрани в съцветия — щитче или метлица и само при един род — Смин, те са единични.
Много разнообразни са плодовете, които маслиновите растения образуват. Едни от тях имат костилков плод, други — ягодовиден, трети — кутийка, а четвърти — крилатка.
Голяма част от растенията, обединени в семейство Маслинови, са ентомофилни, а малко видове са анемофилни.
В нашата страна семейството е представено от 5 рода (Ясен, Люляк, Грипа, Птиче грозде, Смин) с общо 8 вида. Най-богат на видове и най-широко разпространен е ясенът.

Семейство Маслинови е дало на хората много полезни растения. На първо място ще споменем маслината, чиито плодове за средиземноморските народи са важна храна, а за нас — високо ценен и търсен деликатес. Цветовете на голяма част от маслиновите растения съдържат етерично масло, което в много страни се използва във фармацевтичната промишленост. А дървесината на някои от представителите на семейството е много здрава, жилава и много търсена в мебелната промишленост. Кората на редица видове също допринася полза — от нея се получават дъбилни вещества, нужни в кожарската промишленост. Сред маслиновите има и декоративни растения, които са неотменна част на парковите композиции или на уличните алеи в населените места. Ще споменем само за ясена, люляка, жасмина, птичето грозде, форзицията, за да ви припомним, че наистина няма градина, парк или улична алея, където да не откриете поне един от тези родове.

Мъждрян (Fraxinus ornus)

Мъждрннът е листопадно дърво, рядко расте храстовидно. Среща се из цялата страна, но никъде не образува гори и обикновено расте из широколистните гори в предпланинския и долния планински пояс, достигайки 1200 м надм. в. Често ще го срещнете из дъбовите гори или пък единични дървета се заселват по каменливи и сухи почви.
Мъждрянът се отличава с добре развита коренова система, която по-силно се разраства встрани, отколкото на дълбочина. Стволът му е прав, покрит с гладка жълтеникава или сивожълта кора. Клоните образуват неправилно закръглена и рехава корона. На височина мъждрянът стига до 12 — 15 м.
Късно напролет короната на мъждряна се раззеленява. Появяват се листата, които първоначално са светлозелени, меки, а после потъмняват и стават кожести на пипане. Листата са сложни, нечифтоперести, съставени от 7 или 9 листчета, наредени срещуположно. Отделните листчета са яйцевидни или заостреноелипсовидни, по края са напилени и се прикрепват към оста на листната петура с къси дръжки.
През май по клонките на мъждряна се появяват бледожълтите цветове, събрани в съцветия — метлица. Обикновено съцветията са по върховете на младите клонки и те добре се открояват по краищата на короната. Цветовете са двуполови и са съставени от дребна, зелена, сраснала 4-делна чашка и венче от 4 бледожълти или бели несраснали венчелистчета. Тичинките са две, а плодникът е конусовиден с късо стълбче на върха с двуделно близалце.
През есента клонките на мъждряна се обсипват с кичури от увиснали жълтозелени крилатки — плодовете на растението. Всяка крилатка е съставена от едно продълговато орехче, за което е захванато плоското продълговато крилце. На върха то често има малка вдлъбнатинка. По крилцата ще забележите няколко успоредни жилки. Плодовете узряват през септември — октомври, вятърът лесно ги откъсва от тънките им дръжки и те с лекота прелитат големи разстояния до падането им върху почвата и покълването им.
У нас растат още 3 вида от род Ясен — планински (Fraxinus excelsior), полски (Fraxinus oxycarpa) и космат (Fraxinus pallisae). Всички те обаче имат цветове без чашка и венче и по този белег веднага ще ги разграничите от мъждряна.
Мъждрянът е полезно дърво. Той има здрава и жилава дървесина, която се използва в мебелната промишленост, а също и за изработване на дръжки за различни инструменти. Мъждрянът е и медоносно растение. Народните лечители са открили и друго негово полезно качество. Ако се направи разрез на кората на по-младите клонки, оттам изтича сладък, втвърдяващ се на въздуха сок, който съдържа вещества, действащи като слабително средство и против кашлица.

Източник: nauka.bg