Системата на десетичното позициониране, създа­дена от китайците, която днес се използва навсякъде, естествено се разширява с представянето на числа, по-малки от единица или с части по-малки от едини­ца чрез въвеждането на десетичната точка. След циф­рата на единиците в числото следват цифри, които оз­начават десетите, стотните и т.н. Тази система е пред­ложена от Ян Хуей в неговата книга на математиката, озаглавена „Методи за пресмятане на Ян Хуей“, пуб­ликувана през 1275 г.