През 1930 г. италианският физик Енрико Ферми (1901-1954) прави експерименти с бомбардиране на ато­ми на уран и други тежки елементи с неутрони с наме­рение да създаде нови по-тежки елементи. Това трябва да е предизвикало делене на атома, макар че екипът на професор Ферми очевидно не го е разбрал, когато за пръв път се е случило.Явлението със сигурност е уста­новено за пръв път през 1939 г. в Швеция от родените в Австрия физици Лиза Майтнер и Ото Фриш. Ото Хан е разцепил атоми на урана през 1938 г. в Германия, но предпазливо се е въздържал от заключението,че е пос­тигнал ядрено делене. По това време Майтнер е рабо­тила при Хан, но едва след като напуснала Германия и започнала да работи с Фриш, могла да потвърди, че деленето на атома е осъществено.