Много по-рано основателите на теорията на ато­мите са си ги представяли като неделими. Гръцкият философ Карнид (213 – 128 г. пр. Хр.), работил в Атина, е първият, който поддържа обратното стано­вище. Карнид смята, че поне на теория няма атом, който да не може да се раздели. През 1917 г. Ръдърфорд е първият, който съзнателно и изкуствено дели атоми. Той бомбардира азотни атоми с алфа-частици и избива от ядрата им протони. Ръдърфорд оповестя­ва своите резултати пред научната общественост през 1919 г. Макар че той действително разделя атомите, много хора не приемат неговия експеримент като раз­цепване на атома, защото под този термин те разби­рат ядрена реакция, при която се отделят енергия и потенциал да се поддържа верижна реакция. Това е възможно с атоми на урана, но не и с тези на азота.