scientifictitle

Автор: Розалия Александрова
МУ – Пловдив

Как се правят? Кой ги прави? И – защо? Къде е мярката, че се случва нещо, а не – че някой се опитва да бъде оригинален. И има ли днес научна революция?

Откакто светът се е осъзнал като обект от физическата реалност, а човекът – като част от видимия свят, въпросът за истинността на науката е бил мярката, която е събирала и разделяла полюсите на научната мисъл. Позицията на всеки опопент, освен личния му аргумент, е включвала онази част от тезата на познатото и познаваемото, която съответният учен е могъл да проумее и осъзнае. Т.е. – да види. А да видиш нещо, означава най-малкото вътрешно в себе си да си приел, че съществува, че го има. Или, казано по друг начин, между опита и непознатото пред учения стои бариерата на неговите чувства и опит. Дали всичко е опит, или е просто чувство, т.е. неподвластно на разума ни емоционално отношение? Тези въпроси са си ги задавали и преди познатите ни древни гърци, защото все още сме свикнали да започваме обяснението на научната си позиция от този определен етап в развитието на нашата цивилизация.* Но нещата винаги са били познаваеми за едни повече, а за други – по-малко. И парадоксално – опитът, натрупан в определен исторически етап, винаги е ставал реална обществена бариера за „проглеждането” на новото.

До XVII век с научни открития се е занимавала предимно науката, развивана от религията, която се опира изключително на метафизиката. Cлед XVII век постепенно материалистичното отношение към науката измества религията от храма на научните изследвания и те стават не просто материалистични, но и в значителна степен – атеистични, каквито са в немалка степен и днес за европейската наука. Парадоксът в науката е, че човекът днес вярва в Бога, но не признава Неговите неразбираемо дошли творения.

Но непременно ли новото е съвсем ново? Дали езотериката е другото име на науката, която е изпреварвала преди векове религиозното познание, така, както днес физиката изпреварва значително психическата нагласа на хората, разкривайки ни новите хоризонти на Битието!

Кое е познаваемото и кое непознаваемо за всяка раса**? И кое се нарича в новите понятия раса!

Как човек „вижда” истините за себе си? Къде е мястото на рутината и чувствата? И колко дълго можеш да не прозираш това, което за други вече е факт?

А сега – отговорите според мнението на онези, които проправят пътя на новото днес:

През 2000 година от ООН се признава официално съществуването на наукатаинформациология. Информациологията според определението на И.И. Юзвишин, нейния основоположник, е: „генерализационно единна наука за всички информационни явления, микро- и макрокосмически процеси в природата, обществото и Вселената като цяло.“ Информациологията е и наука за информационното поле – фино физично поле с определени свойства. (19) Цялото пространство на Вселената е изпълнено с тази най-фина материя, която се състои от полеви вихри – двойки спирали с лява и дясна ориентация.  В това поле се пренася информация, а не – енергия. Преносът на информация е мигновен до всички точки на Вселената. Скоростта на разпространение на информационно-полевите вихри е милиарди пъти по-бърз от скоростта на разпространение на светлината. Човек е информационен обект на Вселената. Всичко, което се отнася за останалите обекти в еволюционния процес, се отнася и за човека.

 Така стигаме до направленията за обновяване, които би трябвало по логиката на практическата им значимост за човека да бъдат на първо място.

Медицинската наука.

Ето някои от нейните клонове, които вече са променени:

Генетика. Профилактика. Социална медицина. Диагностика. И всичко останало в медицинската наука.

За хората, които се занимават професионално и човешки с медицината главното днес е проблемът с преодоляването на духовната ограниченост на материалистичния подход в медицината.

Главен коз – моралът е физично понятие и всичко започва от разбирането на този съвременен постулат.***

 Кой е все пак материалистичният подход? Преди всичко този, който отчита и регистрира факти, процеси и конкретни доказателства в хода на проучването. А после ги интерпретира (анализира, сравнява и класифицира), като взема предвид само част от възможния инструментариум, т.е. законите, действащи в познатите 4 нива на реалността: твърдо тяло, течно тяло, газообразно тяло и плазма. Все още за учени, които се подчиняват на този подход, познаването на елементарните частици  е в някаква степен чиста екзотика. Да, има такива частици. Те са тук. И какво от това. Ние познаваме ли споменатите по-горе тела? Да, познаваме ги. Друго няма, не се пипа или вижда. Ето този подход се нарича материалистичен. Законите в него са познати и доведени до кристална яснота. Но дали наистина е така? И по старому – обяснението на процесите и явленията не започва с първопричината – горе, а с причините – долу. В грубата материя, поради което се нарича материалистичен подход.

За другия подход. Той не е нито материалистичен, нито идеалистичен. Той е този,който обединява двата подхода. Материалистичния и идеалистичния. И се нарича информациологичен. Законите, които действат във видимия – материален свят на 1-4 ниво**** (19) имат своята първопричина, идея или т.нар. план в по-висшите нива на реалността – финоматериалния свят на 5 и 6 ниво на реалността – това на физическия вакуум и първичното торсионно (информационно) поле. Има и седмо (първо в обратен ред) ниво, което е непознаваемо дори за учените информациолози. Седмото ниво е нивото на Абсолюта, на Твореца на всичко видимо и невидимо. (19) Тези три невидими нива са нивата на материята с най-малките елементи, затова пък с най-високата плътност. В тях се намира онова, което сме свикнали да наричаме – идеално. Но то е и материално. Което не означава веществено. Измерва се в определени стойности, които спрямо веществените обекти на Вселената имат високи минусови стойности от порядъка на 10-12. Всъщност т.нар. идеално и материално са различни нива на една материална реалност и дори използването само на това откритие на древните тайни знания от съвременната физика, променя хода на еволюцията във всяка област на човекознанието, и разбира се, най-много – на медицинския клон от науката.

Кои са най-сериозните предизвикателства към пионерите на информациологията в медицинската наука, т.е. в информационната медицина*****?

Преди всичко – преодоляване на духовната ограниченост****** на материалистичния подход в медицината. А това означава включването на достигнатите познания за 4, 5 и 6 ниво на реалността, т.е. осъзнаване, разбиране и прилагане на законите, които действат  в рамките на тези нива на реалността, съотнесени към проблемите на лечебната теория и практика.

Съчетаване на досегашните методи и новите такива в полза на здравето на човека.

Целите на лечебния процес се налага да се преосмислят във връзка със законите на информационното поле.

Генералният подход в обучението на младите кадри трябва да се съобрази с новите цели и знания.

С бързи темпове напредва развитието на новите технологии в медицинската наука и практика. Те вече са не само съобразени с развитието на електрониката, но и радикално нови; методиките и приборите за осъществяване на лечебно-диагностичния процес – също.

Необходимостта от включването на повече български учени изследователи в този процес „е презряла“ – време е за последния влак.

Няколко думи за мотивацията, която води до създаване на ново поколение и нови технологии и методи за защита, лечение и благотворно въдействие върху човека и околната среда и опазването му в екстремално опасните условия за живот на Земята, макар  много от тях да са предизвикани от самото присъствие на човека на тази планета. Това е неспособността на традиционната западна медицина да решава сложни медицински проблеми и да предпазва населението на Земята от промените, които настъпват в обществото и климата. А както се оказва и в пренастройването на магнитната мрежа на Земята, която до 2012 година ще функционира вече в нов вибрационен режим. (10)

„Човекът, явявайки се част от биосферата, се подчинява на нейните закони и се държи в съответствие с нейните ритми.“ (5) Липсата на яснота по отношение на духовната компонента на профилактиката и лечебния процес и разпокъсаността на медицинската наука на все повече обособени  нейни клонове създават пречки при генерализационното осмисляне и вземане на правилни решения, така че да се запази човекът като сложна биологическа система  и неговата „клетъчна резонансна синхронизация“ като един обект от информационната Вселена. Ето механизма на клетъчната резонансна синхронизация: около и вътре в клетката съществува информационно (торсионно) поле, най-фината физична материя, която предава информация за цялостното състояние както вътре в системата на клетката, така и на другите клетки, органи и системи в и на целия организъм на човека. Този факт създава условие при откриване на здравословен проблем у човека върху него вече да се прилага „интегрално въздействие“, а значи към лечебната, профилактичната и защитната функция на медицинската наука да се включи инструментаруимът и на енерго-информационното въздействие. Или, казано с терминологията на информационната медицина – трябва да се осъществи и енергийната (оттук нататък: енерго-информационната – бел. моя) защита и лечение на човека. (5) Вече се изследват усилено параметрите на енерго-информационната система на човека (5), която включва преди всичко „създадената от природата интегрална система за защита на организма на човека.“ И на базата на това разбиране са създадени новите технологии, техники и прибори за енерго-информационно въздействие. Енерго-информационната защита на човека е част от интегралната му защита, която като неин основен фактор все още се пренебрегва от много учени.

Какво представлява енерго-информационната защита? И защо е важна за човека? Основната причина е, че тя влияе върху всички нива на защита на човека – лимфната, имунната, генетичната, кръвоносната, ендокринната, ЦНС, антиоксидантната система на човека и преди всичко върху състоянието на клетката. (5)

Енерго-информационината защита представлява опазване и правилно функциониране на всички центрове в енерго-информационното поле на човека.

Главен енерго-информационен канал за връзка е енерго-информационният канал, който отговаря за дейността на гръбначния стълб. „Енергията във вид на вибриращи потоци се движи по гръбначния стълб, по основната енергомагистрала…“ След това се разпределя по главните енерго-информационни канали чрез съответния техен отвор. (11) Главните енерго-информационни центрове на човека са енерго-информационни полета с отвори – фокуси или т.нар. чакри, които отговарят за насочване на енерго-информационния поток към определени органи и системи в организма на човека. Например: енерго-информационният отвор в областта на средата на гърлото е свързан с дейността на щитовидната и паращитовидната жлеза. А също така и за нервните сплитания на шийно и раменно сплитания и на гръкляна. Физическите прояви на дисбаланса в този енерго-информационен поток могат да бъдат: болки в гърлото, заболявания на щитовидната жлеза, простуда. Психичните прояви на дисбаланса на потока могат да бъдат изостаналост, маниакалност, потиснатост. (11)

Принципът на предаване на информация в човешкия организъм е както при всяка друга система или обект и навсякъде другаде в информационната Вселена – всяка промяна се предава мигновено. Основният проблем при възникване на болестта е, че някъде, в някоя зона, орган, система, клетка не пристига пълната (здравословна) информация или изобщо няма информация. А да има информация означава да се захранва информационното поле на всяка клетка, орган или система с определена вибрация, състояща се от информационни и енергийни вихри, които минават по енерго-информационните магикстрали до клетката, когато става въпрос за човека и всеки друг биологично активен обект.

Нивата на защита на организма са: обща защита на организма, защита на органите, клетките, мембраната, молекулярна защита, енерго-информационна система на защита. (5) Последната защита – енергийната******* (енерго-информационната – бел. моя) – се оказва в основата на цялостната защита на човека. Тя е предният страж, който поема предизвикателствата на отрицателните външни и вътрешни въздействия върху организма на човека. Когато се наруши тази защита, се появява болестта.

От какво трябва да се предпазва човек днес?

А. Преди всичко от собствените лоши мисли и чувства. И за здравето ни важи мъдрата поговорка: Господ дава, ала в кошара не вкарва.  „Всяка дума, всеки звук, произнасян от нас, всяка мисъл, излъчвана от нас, изкривяват физическия вакуум около нас и създават торсионни полета. Тези полета могат да бъдат  с дясно или ляво въртене (в зависимост от мисълта или думата) и въздействието им върху всеки друг човек, а и върху нас самите може да бъде положително или отрицателно.“ (13)  Като куриозен може да се се приеме фактът, че в Русия група учени се занимава с изследване на … псувнята. Последната е доказано отрицателно натоварена и въздейства по съответния начин – силно отрицателно както върху човека, който я произнася, така и върху човека, към когото е адресирана. Съществуващите Кирлианови прибори фиксират тотален спад в нивото на енергийните и информационните тела на човека.(16)  Обратното – изследване на влиянието на молитвата върху християни, мюсюлмани и будисти показват, че в същия момент аурата (условно наименование на енерго-информационното поле на човек или друг биологично активен обект) на изследваните е плътна и светла, т.е. с високи положителни стойности .(16)

Освен това човек трябва да се предпазва и от:

Б.  несанкционираното въздействие от други хора, т.е. от техните лоши мисли, чувства и постъпки спрямо него;

В. отрицателното геопатогенно въздействие – на земните кухини, естествени или изкуствени като подводни реки, метро, канализация и др.;

Г. отрицателния електромагнитен фон и конкретни близкостоящи прибори с електромагнитно излъчване, което не се измерва само с електромагнитния пренос примерно на разстояние 2-2,5 метра от човека, а на неговата невидима, но задължително присъстваща компонента от фина физична материя, а именно – отрицателното торсионно (информационно) поле на електромагнитното поле или обект.

Какво е измереното вредно въздействие на електромагнитните полета според Барсуков В.С. върху нервната и др. системи в организма на човека: „синдром на „отслабеното познание“ (проблеми с паметта, усложнения при възприемане на информацията, безсъние, депресия, главоболие);  синдром на „частичната атаксия“; синдром на „арто-мио-невропатия“; върху сърдечно-съдовата система: невроциркулярна дистония, лабилен пулс и кръвно налягане, склонност към хипотония, болки в областта на сърцето, лабилни показатели на кръвта“; имунната система: потискане на Т-лимфоцитите, изявена зависимост на имунните реакции в зависимост от вида на електромагнитното поле; половата система – понижение на функцията на сперматогенезата, забавяне на ембрионалното развитие, намаляване на лактацията, вродени дефекти, усложнена бременност и раждане“ и т.н.

Един пример за енерго-информационно излъчване, насочено срещу здравето на човека: например от телевизор, който е включен:

1) излъчване на отрицателно електромагнитно поле от самия апарат;

2) излъчване на отрицателния информационен поток на информационно ниво, който съпровожда и електромагнитното поле от апарата;

3) излъчване на отрицателна информация чрез съдържанието и посланието на предаването – когато са такива;

4) излъчване на отрицателния информационен поток на информационно ниво, който съпровожда аудио-визуалното излъчване на предаването;

5) непозволеният 25 или подобен кадър (несанкционирано въздействие), ако има закодирано послание от създателите или поръчителите на дадено предаване, предимно на рекламните клипове или филми с насилие, ужаси и др. отрицателни образи и послания.

Д. в много редки случаи – отрицателно космическо излъчване при изригване на слънчеви кластери.

Методите за енергийна (енерго-информационна – бел. моя) защита (5)  могат да бъдат разнообразни – от предпазване от електромагнитни полета чрез понижаване и неутрализиране нивото на тяхното излъчване до адаптиране на организма чрез активирането на системата му за защита чрез „модификация на собствения биополеви статус“. (5)

Технологиите, които са създадени само от руски учени и вече са излезли на пазара, постоянно се усъвършенстват повече от 20 години и са над 40 вида. (5)

Според ползвателя те биват два вида: за лично ползване или за общо ползване. Като предназначение могат да бъдат : диагностични, лечебни, профилактични, освен това – технологии и средства за активна защита и за пасивна защита. Има средства за защита на целия организъм, както и за въздействие и протекция на отделни органи и системи.

Според технологията им на изработване – информационни прибори или прибори излъчватели, т.е. в изработката на последните има електронна компонента. Те могат да бъдат полезни съответно – с по-продължително или по-краткотрайно въздействие върху организма на човека. (5)

За да се ползват настоящите и бъдещите придобивки на информационната физика в медицината, трябва да се имат предвид някои основни положения:

 •   Човек трябва сам да поиска да си помогне с тяхна (на новите технологии) и лекарска помощ. Въздействието върху болестта не може да се случи без знанието на пациента или против волята му;
 •   Болестта е път на развитие и е един от вариантите за усъвършенстване на духовността тук, на Земята, преди всичко за пациента. Тя е път на духовно развитие и за лекаря;
 • Оздравяването ще бъде факт, ако болестта е постигнала духовните си цели чрез страданието;
 • Когато използва новите технологии и всяко друго лекарство, пациентът получава помощ както отгоре (от нивото на реалността, от което  е дошъл), така и отдолу – семейство, лекари и други, с които контактува;
 • Тези технологии се появяват сега, защото съзнанието на човека е достигнало тази степен на развитие, при която му се дава възможност да ползва законите на информационното поле, нещо, което преди са правели шамани, „магьосници”, билкари и други, надарени със знания за информационното поле;
 • Лекарството, дори и на информационната медицина, е „патерица” (12) – само помага. Човек се лекува сам, като развива своето съзнание (14);
 • Моралът трябва да се преосмисли като контрапункт на разрушителните въздействия, водещи до болести, епидемии, пандемии, катаклизми в земен мащаб. 10-те принципа (18), които обуславят неговата градивна сила, са дадени на хората преди 2000 години не за да ги ограничават, а да им помагат да преминат трудностите на земното битие, постигайки истинските цели на съществуването си тук.

Земният човек в момента на раждането си забравя какъв е бил там, горе, преди да се прероди в един конкретен живот. Но силите, които го подкрепят, и тези, които го подлагат на изпитания, действат независимо от този факт. Въпросът е дали съзнателно ще бъдем част от този процес.  И на чия страна.

Обяснителни бележки:

 * Сега учените стигат до остатъците от атлантската култура, които се разпространяват, тръгвайки от Балканите. (9)  Т.е. има доказателства, че от нашата протобългарска култура, десетки хиляди години преди елинската (9), започва цивилизационното развитие  на петата, арийската раса, която включва всички народи, които живеят днес на 5-те континента (13);

 ** „Според сведенията, получени от посветени, на Земята е имало общо пет човешки раси.  Под понятието „човешка раса“ се разбира не нация, а цивилизация. Например първата раса е на първата цивилизация. Нашата раса е пета.“ И по-нататък: „Част от останалите на Земята хора, основно атланти – представители на четвъртата раса, оживяла…“ (13)

 *** Моралът е физично понятие. „От изследвания по биология е известно, че този филтър чисто анатомично има десет процепа (на торсионното поле на мозъка- бел. моя) или една решетка, която пропуска оживотворени идеи, които са в резонанс с нея. Ако няма резонанс, пропуснатите идеи са болестотворни, независимо дали вярваме в тях или не. Като (човешко – бел. моя) слово този десетпроцепен филтър се намира в най-добър резонанс с 10-те морални принципа, регистрирани върху Мойсеевите скрижали, написани на иврит. Тези 10 морални принципа са известни като 10 Божи заповеди и те обединяват цялата етика и морал на съвременната наука и морал. Или, ако искаме да създадем правилен и оживотворен модел на нов морал в съвременните хора във всичко, което ги учим, тези 10 принципа трябва да се съдържат.“ (18);

 **** Според Генадий Шипов (19) има „седем нива на реалност :1) твърдо тяло (Земя); 2)течност (вода); 3) газ (въздух); 4) плазма (огън); 5) физически вакуум (етер); 6) първични торсионни (информационни – бел. наша) полета (поле на съзнанието); 7) Абсолютното “Нищо” (Божествена монада).“ Той сравнява наименованията на съвременните физични понятия с тези на учението Агни йога;

 ***** Що е информационна медицина? Наричат я и квантова медицина. Това е медицината, която преди всичко отчита наличието на по-висши нива на реалността и в съответствие с тях диагностицира, лекува и предпазва от болести.

 ****** духовна ограниченост в случая означава невиждането, неразбирането на новите достижения за законите на информационното поле и  освен това свързането им само със знанията за първите 4 нива на реалността. Като цяло неразбиране на връзките, които съществуват между всички 7 нива на реалността в тяхната цялостност и взаимодействие във Вселената и проекцията им тук, на Земята.

 ******* енергиен и енерго-информационен са различни понятия. В този случай, преди него и след това авторът В.С. Барсуков използва понятието „енергиен“ неточно. Там, където съществува енергийно поле, то винаги се съпровожда или по-точно, е породено от информационно (торсионно) поле, което е негова матрица. (19)

Литература:

 1. Акимов 1998: Акимов А. Е. – Облик физики и технологий в начале ХХІ –го века,Выступление на научно-педагогической конференции, изд. „Шарк“, Москва;
 1. Акимов 2003: Акимов А.Е. – Фундаментальные основания цивилизационного прорыва, ст. в сб.             „Информоэнергетика 3-го тысячелетия: социолого-синергетический и медико-экологический подходы“ Кривой рог-Киев;
 1. Александрова, Маркова 2004а: Александрова, Р., Маркова Ц..- Есе за медицината на третото хилядолетие. – Siripta periodica /supl./ Vol 1, S.,;
 1. Александрова 2004б: Александрова Р. – За Словото и словото -електронно списание „Литернет“ м. януари;
 1. Барсуков 2004: Барсуков В.С. – Персональная энергозащита, Средства защиты от вредных излучений, изд. Амрита-Русь, Москва;
 1. Грабовой 2003а: Грабовой, Гр. – Унифицированная система знаний, Москва.,  изд. ”А.В. Калашников”;
 1. Грабовой 2003б: Грабовой, Гр. – Восстановление организма человека концентрацией на числа, Москва, изд. ”А.В. Калашников”;
 1. Декларация Тысячелетия ООН 2000;
 1. Каменов 2007: Каменов Конст.: „Бог вижда. Небето помни 2“ УИ „П. Хилендарски“, Пловдив;
 1. Каръл 2004: КарълЛий. – Крион. Не мисли като човек, Изд. „Аратрон”, София;
 1. Пучко 2003 : Пучко, Л. Г. – Биолокация – приложна радиестезия, София
 1. Серов 2007: Серов И. Н. – Аналитическое програмирование информационно-обменных процессов активных биологических форм, Избранное, изд. Матрикс Айрес корп., Санкт Петербург;
 1. Тихоплав, Тихоплав 2001:Тихоплав В. Тихоплав Т. Физика веры, ИД ”Весь“ Санкт Петербург
 1. Тихоплав, Тихоплав 2003а: Тихоплав В. Тихоплав Т. – Наше духовное исцеление, ИД „Весь“ Саонкт Петербург
 1. Тихоплав, Тихоплав 2003б: Тихоплав, В., Т. Тихоплав Т. – Начало начал, ИД ”Весь „, Санкт Петербург;
 1. Тихоплав, Тихоплав 2004: : Тихоплав, В., Тихоплав Т. – Кардиналният поврат, НСМ Медиа, София;
 1. Фомин 2001: Фомин Вл. – Новите технологии в медицината на 3 хилядолетие, Научно популярна лекция, Пловдив;
 1. Хинев 2002: Хинев М: – Изграждане на правилен мироглед чрез обединяване на най-древните и съвременни науки, Научно-популярна лекция пред педагози, Пловдив;
 1. Шипов 2001: Шипов, Г.И.– Теория физического вакуума в популярном изложении. Москва, изд. „Кириллица-1“;
 1. Юзвишин 1996:  Юзвишин И.И. –  Информациология, учебник, Москва.

Източник: nauka.bg