marx_engels_2

Маркс и Енгелс

Диалектиката е решаване на философски въпроси с помощта на убедителни доводи. Германски мислители, включително Хегел и Маркс, използват през XIX век термина „диалектически материализъм“, за да обозначат действието на диалектическия принцип и при реалното историческо развитие на обществото, а не само при развитието на концепциите и идеите. В своя труд „Държавата“ (Атина, 380 г. пр. Хр.) гръцкият философ Платон за пръв път прилага такъв анализ, когато проследява развитието на политическата философия. При него еволюцията на държавата започва с едно аристократично по форма и съдържание устройство, преминава през олигархичното, демократичното и достига до деспотичното устройство. Всеки етап, освен първият и последният, съдържа елементи на противоречие, чието разрешаване от само себе си води до разрушаването му и до преход към следващия етап.