Women in management of China

Автор: Анжела Георгиева

До края на 2002 г. в Китай общият брой на жените е 620 милиона или 48.5% от общото население в страната. Китайското правителство отделя голямо внимание на развитието и напредъка на жените, и внимава за гарантирането на равноправие между половете като основен фактор за стимулиране социалното развитие на страната. Провежда се политика на равноправие, равни условия за развитие и взаимна изгода за мъже и жени. Китайското правителство предоставя решителна социална и юридическа гаранция за развитието на жените.

От средата на 90-те години на миналия век китайското правителство изработва и обнародва петгодишна и десетгодишна “Програма за развитие на жените в Китай”. В тези две програми реално се защищават законните интереси на жените, усъвършенстват се социалните условия за развитието на китайските жени, придвижва се всестранния напредък на жените в различни области.

Китайските жени се ползват с равни права с мъжете в областта на политиката, икономиката, културата, социалната сфера и семейството. Защитата на специфичните права и интереси на жените е важна съставна част от защитата и гарантирането на основните права на човека.

Все повече и повече нараства загрижеността на правителството и обществото към проблемите на жените. С усилията на китайското правителство и различни кръгове на страната, статутът на китайските жени се подобрява осезаемо, образованието и културното им ниво също се повишават. Настъпи небивал период на развитие на жените.

Участието на жените в политически дейности

В китайската Конституция е записано, че китайските жени се ползват с политически права, равностойни с мъжете. Жените се ползват с едни и същи избирателни права като мъжете, както и с правото да участват в управлението на държавните дела и да поемат държавни длъжности. Сред народните представители на 10-то Общокитайско събрание на народните представители има 604 женски представители, което представлява 20.2% от общия брой на народните представители.

В постоянния комитет на ОСНП има 21 жени-членове, които заемат 13.2% от общия брой на членовете на ПК на ОСНП. Сред членовете на 10-тия Китайски народен политически консултативен съвет има 373 женски членове, които заемат 16.7% от общия брой на членовете на КНПКС. В Постоянния комитет на КНПКС има 35 жени, които заемат 11.7% от общия брой на членовете на ПК на КНПКС.

С цел да се гарантира определен процент на жените за участие в управлението на държавните дела, в Китай е създаден съвършен механизъм за подготовката и избирането на женски кадри. През 2003 г. седем жени в Китай поемат длъжността държавни ръководители. Те са вицепремиера У И, зам.-председатели на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители Хъ Лули, Гу Сиолиан, Уюнчимугъ, члена на Държавния съвет Чен Джили, зам.-председателя на Китайския народен политически консултативен съвет Лио Иандон, Хао Дзиансио.

Сред длъжностните лица на 28-те ведомства на Държавния съвет има един женски министър, 15 женски зам.-министри. Сред ръководителите на провинциални, районни и околийски ръководен състав има 5056 жени. 56 жени-кадри са с ранг председател на провинцията. Има близо 500 кметици или зам.-кметици. Увеличи се очевидно съзнанието на жените за участие в управлението на държавните дела. По време на местните избори за народни представители 73.4% от жените участват в изборите.

В “Програмата за развитието на китайските жени” (2001 г. до 2010 г.) е поставена целта: повишаване нивото на жените в управлението на държавните и обществените дела, повишаване процента на жените в ръководната администрация.

В ръководния състав на правителствените ведомства от различни степени трябва да има повече от една жена, броят на жените-ръководители трябва да се увеличи в голям размер, постепенно да се увеличи процента на жените между ръководните кадри; в учрежденията, в които работят много жени-работници, броят на жените-ръководители трябва да съответства на броя на жените-работници, в членовете на селищните комитети и комитетите на общините трябва да имат определен процент жени, да се разшири канала за демократичното участие на жените в управлението на държавните дела.

Китайското правителство активно работи за създаването на благоприятни социални условия за участието на жените в политическия живот като разширява обучението на жени-кадри, подготвя висококвалифицирани жени-кадри, повишава съзнанието и конкурентоспособността на жените за участието в обсъждането на важните държавни въпроси, засилва преквалификацията на жените професионалисти и други.