International_Morse_Code

Сигналът SOS (· · · – – – · · ·) е забранено да се подава, ако няма неминуема опасност за живота на хора или морски съд. Подава се без пауза между буквите – слято, като една дълга буква.

P9SoUiM

При радиотелефонните съобщения за буквуване на думите се използва Международната радиотелефонна азбука. Когато радиоразговорите се провеждат на български език, е допустимо да се използват българските съответствия.

Международна радиофонетична азбука, съответствия и морзов код

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК БЪЛГАРСКИ ЕЗИК МОРЗОВ КОД
Букви и цифри Кодова дума Произношение Съответствие
Поясняваща
дума
Букви
A
Alpha А̀лфа
А
Антон
• −
B
Bravo Бра̀во
Б
Борис
− • • •
C
Charlie Ча̀рли
Ц
Цветан
− • − •
D
Delta Дѐлта
Д
Димитър
− • •
E
Echo Еко (Ехо)
Е
Елена
F
Foxtrott Фо̀кстрот
Ф
Филип
• • − •
G
Golf Голф
Г
Георги
− − •
H
Hotel Хотѐл
Х
Христо
• • • •
I
India Ѝндия
И
Иван
• •
J
Juliet Джу̀лиет
Й
Йордан
• − − −
K
Kilo Кѝло
К
Кирил
− • −
L
Lima Лѝма
Л
Людмил
• − • •
M
Mike Ма̀йк
М
Мария
− −
N
November Новѐмбър
Н
Николай
− •
O
Oscar О̀скар
О
Огнян
− − −
P
Papa Па̀па
П
Петър
• − − •
Q
Quebec Квѐбек
Щ
Щерю
− − • −
R
Romeo Ро̀мео
Р
Румен
• − •
S
Sierra Сиѐра
С
Стефан
• • •
T
Tango Та̀нго
Т
Тодор
U
Uniform Ю̀ниформ
У
Уляна
• • −
V
Victor Вѝктор
Ж
Живко
• • • −
W
Whiskey Уѝски
В
Васил
• − −
X
X-ray Ѐксрей
Ъ
Ер-голям
− • • −
Y
Yankee Я̀нки
Ь
Ер-малък
− • − −
Z
Zulu Зу̀лу
З
Захари
− − • •
Ч
Чавдар
− − − •
Ш
Шипка
− − − −
Ю
Юлия
• • − −
Я
Явор
• − • −
Цифри
0
Nadazero На̀дазиро
0
нула
− − − − −
1
Unaone Ю̀науан
1
едно
• − − − −
2
Bissotwo Бѝсоту
2
две
• • − − −
3
Terrathree Тѐратрий
3
три
• • • − −
4
Kartefour Ка̀ртефор
4
четири
• • • • −
5
Pantafive Па̀нтафайв
5
пет
• • • • •
6
Soxisix Со̀ксисикс
6
шест
− • • • •
7
Setteseven Сѐттесевен
7
седем
− − • • •
8
Oktoeight О̀ктоейт
8
осем
− − − • •
9
Novenine Но̀венайн
9
девет
− − − − •