International_Morse_Code

Сигналът SOS (· · · – – – · · ·) е забранено да се подава, ако няма неминуема опасност за живота на хора или морски съд. Подава се без пауза между буквите – слято, като една дълга буква.

P9SoUiM

При радиотелефонните съобщения за буквуване на думите се използва Международната радиотелефонна азбука. Когато радиоразговорите се провеждат на български език, е допустимо да се използват българските съответствия.

Международна радиофонетична азбука, съответствия и морзов код

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКМОРЗОВ КОД
Букви и цифриКодова думаПроизношениеСъответствие
Поясняваща
дума
Букви
A
AlphaА̀лфа
А
Антон
• −
B
BravoБра̀во
Б
Борис
− • • •
C
CharlieЧа̀рли
Ц
Цветан
− • − •
D
DeltaДѐлта
Д
Димитър
− • •
E
EchoЕко (Ехо)
Е
Елена
F
FoxtrottФо̀кстрот
Ф
Филип
• • − •
G
GolfГолф
Г
Георги
− − •
H
HotelХотѐл
Х
Христо
• • • •
I
IndiaЍндия
И
Иван
• •
J
JulietДжу̀лиет
Й
Йордан
• − − −
K
KiloКѝло
К
Кирил
− • −
L
LimaЛѝма
Л
Людмил
• − • •
M
MikeМа̀йк
М
Мария
− −
N
NovemberНовѐмбър
Н
Николай
− •
O
OscarО̀скар
О
Огнян
− − −
P
PapaПа̀па
П
Петър
• − − •
Q
QuebecКвѐбек
Щ
Щерю
− − • −
R
RomeoРо̀мео
Р
Румен
• − •
S
SierraСиѐра
С
Стефан
• • •
T
TangoТа̀нго
Т
Тодор
U
UniformЮ̀ниформ
У
Уляна
• • −
V
VictorВѝктор
Ж
Живко
• • • −
W
WhiskeyУѝски
В
Васил
• − −
X
X-rayЀксрей
Ъ
Ер-голям
− • • −
Y
YankeeЯ̀нки
Ь
Ер-малък
− • − −
Z
ZuluЗу̀лу
З
Захари
− − • •
Ч
Чавдар
− − − •
Ш
Шипка
− − − −
Ю
Юлия
• • − −
Я
Явор
• − • −
Цифри
0
NadazeroНа̀дазиро
0
нула
− − − − −
1
UnaoneЮ̀науан
1
едно
• − − − −
2
BissotwoБѝсоту
2
две
• • − − −
3
TerrathreeТѐратрий
3
три
• • • − −
4
KartefourКа̀ртефор
4
четири
• • • • −
5
PantafiveПа̀нтафайв
5
пет
• • • • •
6
SoxisixСо̀ксисикс
6
шест
− • • • •
7
SettesevenСѐттесевен
7
седем
− − • • •
8
OktoeightО̀ктоейт
8
осем
− − − • •
9
NovenineНо̀венайн
9
девет
− − − − •