Автор: маг. инж. Методи Димитров
тел: 0899535110, email: metodi.dimitrov@yahoo.com, mdimitrov@uni-ruse.bg

Abstract: The present work focuses on some aspects of the time. It also examines different points of view related with time and time flow. The article propounds some theories about time according to Metodi Dimitrov.
Key words: time, discrete, discrete time theory

timemanagement

Въведение
Много хора смятат, че времето е непрекъсната величина. На пръв поглед то тече в една точно определена посока – напред. Какво всъщност представлява времето? Този въпрос вълнува много хора!

Изложение
Ако човек погледне към часовник и проследи стрелката му, измерваща секундите, в първия момент тя се намира на позиция нула, след това на позиция едно, след това на позиция две и т.н. Ако се приеме, че в момента стрелката се намира на позиция девет това означава, че са изминали девет секунди от началото на наблюдението. Числово това може да се представи като 9. В този момент наблюдателят решава, че иска да измерва изтичащото време по-точно и започва да го отброява в десети. Тогава следващата отчетена стойност ще бъде 9,1. След още една десета от секундата ще бъде отчетена стойността 9,2 и така нататък. След още няколко десети изтеклото време вече е 9,9 секунди. В този момент наблюдателят решава, че иска да отчита изтичащото време още по-точно. Поради тази причина измерването му става не в десети, а в стотни. Това е една обичайна практика при отчитане на времето при спортни събития и др. Тогава следващата отчетена стойност вече ще е 9,91 секунди, след това ще бъде отчетено 9,92 секунди и т.н. След още няколко мига изтеклото време достига стойността 9,99 секунди. Ако в този момент наблюдателят реши, че иска да измерва изтеклото време още по-точно, то следващата измерена стойност ще бъде 9,991 след това 9,992 секунди и т.н. Този процес може да продължи до безкрайност, следователно изтеклото време никога няма да достигне 10 секунди. Същото нещо може да се направи и за всяко едно произволно число – за 1 секунда, за 2 секунди, за 5,3 секунди, за 7,03 секунди и др. Следователно може да се заключи, че времето е прекъсната величина – то не е непрекъснато.

След като се установи, че времето е прекъсната величина, тогава как може да се обясни света около нас?
Всеки един момент от време може да се представи като отделен кадър от видео филм. Събрани заедно и прожектирани последователно те симулират движение, докато всъщност такова няма. Тук може да бъде зададен още един въпрос, а именно: как нещата около нас се случват, докато реално времето всъщност не тече?
Тук може да се направи едно предположение, че организацията на мозъка е такава, че бива излъгана. Процесът е подобен на този, при който човек гледа филм. Въпреки че няма движение, окото е заблудено. По същия начин и мозъкът би могъл да бъде излъган!

Според някои теории, за да се появи материален свят, по някакъв начин съзнанието трябва да влезе в него. Според тази теория човек стой някак си извън нещата и в даден момент влиза в тях – в материалния свят. Аналогия може да се направи с компютърните игри. При тях човек стои извън въображаемия свят на компютърната игра и когато реши да започне да играе влиза в него и започва да управлява своя герой. От този момент нататък времето за героя вътре в компютърната игра започва да тече сякаш е нещо реално. Интересното е, че самата логика на играта е такава, че в нея няма движение. Движението (изтеклото време) е симулирано като последователно са подредени редица от картинки излъгващи окото на наблюдателя (играещия), че героят се движи във въображаемия свят. Всъщност няма време. То не е съществувало преди героя, не съществува след него, не съществува и по време на играта. Вътре в играта въображаемото време може да се придвижи както напред, така и назад, може и да тече с голяма бързина или да бъде спряно на пауза без героя вътре да разбере. Има още един интересен факт -ако се приеме, че материалният свят е подобен на този в компютърна игра то героят може да стартира играта си в произволен момент от нейното въображаемо време. Пренесено в реалния свят това означава, че човек може да се роди както в 1000 – ната година, така и в 2000 – ната, така и във всеки един момент. Някой хора се питат, защо времето се движи само напред, а не назад? Ако човек със своето присъствие в матереиалния свят усеща времето, движещо се напред, може ли по някакъв начин да го обърне, така че да започне да тече назад? Ако отново се направи аналогия с компютърните игри отговорът е относителен – всичко зависи от това каква е логиката на играта.

Заключение
Статията разгледа някой интересни идеи свързани с времето. Те могат да бъдат приети или отхвърлени, но във всички случаи представляват една добра база, върху която може да се помисли.

Източник: nauka.bg