wildman

Някои отдавна забравени творци от Римската империя реагирали остро срещу традициите на установеното и общоприетото и използвали оцветяването, за да създадат релефни наивни сцени, някои от които са оцелели и до днес. Този стил, изглежда, е възникнал през I век след Хр., но най-добрите оцелели експонати от този ранен примитивизъм са мозайки от вилата на император Адриан в Тиволи, близо до Рим през 130 г. след Хр.