„Математически текст за орбитата и слънчевия ча­совник“ от времето на китайската династия Джо (от XI до III в. пр. Хр.) е най-старата математическа кни­га, вероятно от около VI в. пр. Хр. Тъй като е налице само по-късна версия, издание от времето на динас­тията Хан (206 г. пр. Хр. – 220 г. след Хр.), давността на съдържанието не е известна. Книгата съдържа об­ширен астрономически материал, някои деления и ум­ножения на дроби, една глава върху теоремата на Питагор и правилно определение на лунната светлина като отразена слънчева светлина.

Книга с математически задачи
Проценти
Отрицателни числа

Първата книга с математически задачи е „Мате­матика в девет книги, написана от анонимен автор в началото на династията Хан. Тази книга съдържа пър­вото споменаване на теорията за процентите, а също и за отрицателните числа. В нея се появяват също ал­гебрата и квадратните уравнения. Използването на от­рицателните числа в китайската математика вероят­но е започнало малко преди династията Хан(206 г. пр. Хр. – 220 г. след Хр.) Броене­то на редици от пръчки е включвало червени пръчки за отбелязване на положителните числа и черни пръч­ки за отрицателните.