Схематично изобразяване на Коринтски стълб

Схематично изобразяване на Коринтска колона

Когато се наблюдават сгради, някои прави линии в тях изглеждат леко вдлъбнати – оптическа измама, която пречи на перфектността на приложната архитектура. По-способните архитекти компенсират това с изкуствено изкривяване и така линиите изглеждат прави. Ентазата била използвана при великия зикурат на Ур в Месопотамия (днешен Ирак), построен около 2300 г. пр. Хр. Променящите се степени на ентазата били прецизно наклонени, за да възпроизведат правилния ефект с различни дименсии и позиции на лицевите стени на сградите. От такава прецизност и майсторство се разбира, че ентазата трябва да се е развила и да е била разбрана до известна степен в някой от по-ранните зикурати.