Азотен оксид
Азотният оксид, е съединение на азота с кислород. По отношение на кислорода азотът проявява от 1 до 5 степен на окисление. Поради това той образува пет оксида:

Диазотен оксид
Диазотният оксид (N2O),наричан още „райски газ” или „веселящ газ”, е газ без цвят и с приятен мирис. Той притежава своебразно физиологическо действие. Придизвиква обща наркоза. Използва се за хирургическата практика. Степента му наокисление е 1;

Азотен оксид
Азотният оксид (NO) е безцветен газ, неразтворим във вода. Не взаимодейства с киселини и основи. Той е неутрален оксид. С кислорода образува N2O. Степента му на окисление е 2. Получаване:
oksidi1(с помощта на електрическа искра);

Диазотен триоксид
Диазотният триоксид (N2O3) е анхидрид на азотната киселина. Той е газ и е синьо-зелен на цвят. Степента му на окисление е 3;

Азотен диоксид
Азотният диоксид (N2O)е жълто-кафяв, силно отровен, лесно втечняем газ. Той дразни лигавицата на очите и дихателните органи, предизвиква хрипове, кашлица, задух.Концентрация от 0,4 mg/dm3 е смъртоносна за възрастен човек. Азотниятдиоксид е киселинен оксид. Взаимодейства с оксиди и основни оксиди. Тойе и силен окислител. Степента му на окисление е 4. Получаване:
oksidi2

Азотният диоксид е разтворим и взаимодейства химически с вода, при което се получава азотна киселина:
oksidi3

Диазотен пентаоксид
Диазотният пентаоксид (N2O5)е анхидрид на азотната киселина; кристално, безцветно вещество. Той е нетраен и при обикновени условия се разлага на азотен диоксид и кислород. С водата образува азотна киселина. Много силен окислител със степен на окисление 5;
oksidi4

Високото съдържание на азотни оксиди в атмосферата предизвиква сериозни екологични проблеми. Едни от тях са киселинните дъждове исмогът. Основни замърсители на околната среда с азотни оксиди са тецовете, азотноторовите заводи, моторните превозни средства.