Метанолът, също известен като метилов алкохол, е химично съединение с химична формула CH3ОH. Това е най-елементарният алкохол и представлява лека, летлива, безцветна, запалима, отровна течност, която се използва като антифриз,разтворител, гориво и денатурант за етилов алкохол.

Метанолът се синтезира естествено при анаеробния метаболизъм на много видове бактерии. Като резултат, в атмосферата има малка част метанолови изпарения. В рамките на няколко дни, атмосферният метанол се окислява с помощта на слънчевата светлина до въглероден двуокис и вода.

Метанолът гори във въздушна среда, като образува въглероден диоксид и вода:

Метаноловият пламък е почти безцветен. При горене на метанол трябва дасе внимава, за да се избегне изгаряне от почти невидимия пламък.