Колмплекса на Голджи е описан през 1898 г. от Камило Голджи. Той го е наблюдавал като мрежест венец  около ядрото на нервни клетки.
Обикновено той се намира до ядрото на клетката или около  него. Това е свързано с основната му функция – секреторна. Възможно е и промяна  на локализацията му в някой клетки във връзка с физиологичните особености на  клетката.
Комплекса на Голджи съществува в три нива на организация:

  1. ЦИСТЕРНА – Сплесната мембранна торбичка с централно плочковидна част и перфорирана  периферна зона.
  1. ДИКЦИОЗОМА –  Група от цистери (4-8), наредени в пакет.
  1. Комплекс на  Голджи – Няколко свързани диктиозоми. Броят им варира във връзка с  физиологичните потребности на клетката.

Основна структурна единица на комплекса.
Дикциозомата е съставена от плътно разположени една до друга плоски  мембранни цистерни, между които има тънък слой цитоплазма. Освен цистерните в  зоната на дикциозомата се наблюдават множество вакуоли

АПАРАТ НА ГОЛДЖИ 

Комплека  на Голджи е полрна структура. Прието е да се различават проксимален (близък,  цис) и дистален (далечен – транс) ползси. В секретиращите клетки проксималния  край на комплекса е обърнат към ядрото (или едноплазмения ретикумум), а  дисталния край към клетъчната мембрана (плазмената). Към проксималния полюс към  цистерните на комплекса се доближават малки вакуоли (транзитни) – (транзитните  вакуоли идват от едноплазмения ретикулум), а в дисталния край характерзиращи се  с по-едрите разширения на цистерните, се образуват големите бакуоли съдържащи  продукта на клетъчната секреция ( образувани от комплекса на Голджи)
В клетките отделните дикциозоми  магат да бъдат свързани чрез система от цистерни и вакуоли.
Така се  формира тримерна мрежа.
! Някой  автори вместо понятието дикЦиозома  използват понятието дикТиозома.

ФУНКЦИИ НА  АПАРАТА НА ГОЛДЖИ !

Апарата на Голджи участва в  натрупването и секресията на продуктите синтезирани в едноплазмения ретикулум,  участва в тяхното химическо преустройство и узряване, полимеризация на  полизахариди и образуване на комплекси от полизахариди (ПЗ) и белтъци (Б) –  гликопротеиди; атно на комплекса му липиди(Л) и Б -липопротеиди и др. Освен  тези вещества апарата на Голджи натрупва и други вещества – ензими, хормони,  vit. Прието е, че в апарата на Голджи се извършва адсорбиране, кондензиране и  опаковане на веществата, които се синтезират в гранулирания еноплазмен  ретикулум и постъпват чрез транспортни вакуоли в апарата на Голджи. В апарата  на голджи се формират и опаковат лизозомите и преоксизомите.
Комплекса на Голджи присъства във  всички клетки на еукатиотните организми ( с изключение на еритроцитите при  млекопитаещите организми), но не всяка клетка притежава способност за секреция на белтъци, Л и ПЗ (мускулни клетки, еритроцити, покривен епител). Всички те обаче притежават добре развити комплекс на Голджи. Това е свързано с  образуването на лизозомите.

НЯКОЙ СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ НА АПАРАТА  НА ГОЛДЖИ

ПРИ РАСТИТЕЛНА КЛЕТКА  междуклетъчната пластинка, разделяща двете  нови, дъщерни клетки след приключване на кариокинезата (делене на ядрото), се  обр. от апарата на Голджи. Междуклетъчния плас е продукт на вакуоли от  комплекса на Голджи, които изливат съдържанието си в екваториалната плоскост  (пектин и хемуцекулата) на делящата се клетка.
Междуклетъчната  пластина е изградена от пектин и хемицелулоза.

РАЗВИТИЕ НА  АКРОЗОМАТА ПРИ ПРЕРМАТОЗОИДИРЕ

АКРОЗОМАТА Е МЕМБРАННА СТРУКТУРА на сперматозоида, с която той  разпознава и свързва сперматозоида към повърхността на яйцеклетката.
Аузиращите от апарата на Голджи вакуоли  увеличават повърхността на акрозомата.

(щракнете изображението, за да го увеличите)

https://chitatel.net/pic/himiq/citologiq/ergolgi.JPG