Римският философ Плиний (Гай Плиний, 23 – 79 г. след Хр.) включва в своята „Естествена история“ най-старите запазени твърдения, че подобно на животните всички растителни видове имат мъжки и женски пол. Това за пръв път е установено във връзка с палмовите дървета, за които (според Плиний) това е особено явно. Месопотамците, култивиращи палми още от началото на II хилядолетие пр. Хр., връзвали едно за друго мъжките и женските дървета, за да благоприятстват опрашването. Информацията на Плиний за пола на растенията при други видове вероятно идва от работа на ботаници от елинистичната епоха през II и III в. пр. Хр., която сега е загубена.