Серният диоксид е безцветен газ с характерна миризма, т.т. -72,70С и т.к. -100 С. Получава се при горене на сяра, метални сулфиди или сероводород на въздуха или от киселина и сулфит или хидро генсулфит. Силен редуктор,особено във воден разтвор. Разтваря се във вода и дава хидрат на газа,като разтворът се отнася като киселина /серниста киселина/. Използва се за производството на SO3 за получаване на сярна киселина.