Отиди на
Форум "Наука"

Цялата активност

This stream auto-updates     

 1. За последния час
 2. nauka.offnews.bg Как работи дълбокото самообучение на невронните мрежи? Изкуственият интелект (Artificial Intelligence - AI) и машинното самообучение (Machine Learning - ML) са едни от най-горещите теми в момента. Терминът "AI" се използва всеки ден, но доста често не се разбира какво е изкуствен интелект. В статия на Раду Райчеа (Radu Raicea) изданието Medium излага основите на AI и ML, един вид популярно ръководство на тази тема, като най-важната част е какво представлява "Дълбокото самообучение" (Deep Learning), най-популярният тип ML. Първата стъпка към разбирането за това, как работи "Дълбокото самообучение", е да се разберат разликите между тези два важни термина - AI и ML. Изкуствен интелект или Машинно самообучение Изкуственият интелект е имитация на човешката интелигентност в компютрите. Когато стартираха изследванията на AI, учените се опитваха да възпроизведат човешкия интелект за конкретни задачи - като игра. Те въведоха огромен брой правила, с които компютърът трябваше да се съобрази. Компютърът имаше конкретен списък на възможните действия и вземаше решения въз основа на тези правила. Машинното самообучение се отнася до способността на дадена машина да се научи да използва големи набори от данни вместо твърди кодирани правила. ML позволява на компютрите да се учат сами. Този тип самообучение се възползва от мощността на процесорите на съвременните компютри, които лесно могат да обработват големи набори от данни. Обучение с учител и обучение без учител Обучение с учител (Supervised Learning) включва използването на етикетирани набори от данни, които имат входове и очаквани резултати. Когато обучавате AI, използвайки обучение с учител, му давате вход и му казвате очаквания резултат (изход). Ако резултатът, генериран от AI, е неправилен, трябва да се пренастроят изчисленията му. Този процес се извършва итеративно върху набора от данни, докато AI спре да прави повече грешки. Пример за обучение с учител е AI, прогнозиращ времето. Той се научава да предсказва времето, използвайки исторически данни. Данните за самообучението имат входове (налягане, влажност, скорост на вятъра) и изходи (температура). Обучение без учител (Unsupervised Learning) е задача от машинното самообучение като се използват набори от данни без определена структура. Когато тренирате AI, използвайки обучение без учител, вие позволявате на AI да направи логически класификации на данните. Пример за обучение без учител е AI, предсказващ вероятното поведение на уеб сайт за електронна търговия. Той няма да се учи, като използва набор от данни за вход и изход. Вместо това ще създаде собствена класификация на входните данни. Той ще ви каже кой тип потребители е най-вероятно да купуват различни продукти. И така, как работи дълбокото самообучение? Дълбокото самообучение (Deep Learning) е метод за машинно самообучение. То ни позволява да тренираме AI за прогнозиране на резултатите, като има предвид набор от входни данни. Както обучението с учител и обучението без учител може да се използва за самообучение на AI. Ще научим как работи дълбокото самообучение чрез изграждането на хипотетична услуга за оценка на цената на билета. Ще го обучим, като използваме контролиран метод на самообучение. Ние искаме нашият "оценител на цената на самолетния билет" да предскаже цената като използва следните входни данни (изключваме връщането на билети за простота): Летище, от което се излита Летище - дестинация Дата на заминаване Авиолиния Невронни мрежи Нека да погледнем отвътре в мозъка на нашия AI. Подобно на животните, мозъкът на нашия AI-оценител има неврони. Те са представени с кръгчета. Тези неврони са взаимосвързани. Схема: CS231n Невроните се групират в три различни типа слоеве: Входен слой Скрити слоеве Изходен слой Входният слой получава входни данни. В нашия случай има четири неврони във входния слой: летище, от което се излита, летище - дестинация, дата на заминаване и авиокомпания. Входният слой предава входните данни в първия скрит слой. Скритите слоеве изпълняват математически изчисления на базата на входните данни. Едно от предизвикателствата при създаването на невронни мрежи е определянето на броя на скритите слоеве, както и броя на невроните за всеки слой. "Дълбокото" в дълбокото самообучение означава, че има повече от един скрит слой. Изходният слой връща изходните данни. В нашия случай той ни дава прогнозната цена. Как се изчислява прогнозната цена? Тук е мястото, където започва магията на дълбокото самообучение. Всяка връзка между невроните се асоциира с някаква тежест. Този коефициент на тежестта диктува важността на входната стойност. Първоначалните коефициенти на тежестта се задават на случаен принцип. При предсказване на цената на самолетен билет, датата на заминаване е един от най-тежките фактори. Следователно невронните връзки на датата на заминаване ще имат голям коефициент на тежестта. Схема: CodeProject Всеки неврон има функция на активация (Activation Function). Тези функции са трудни за разбиране без математически разсъждения. Просто казано, една от нейните цели е да "стандартизира" изхода от неврона. След като наборът от входни данни премине през всички слоеве на невронната мрежа, той връща изходните данни през изходния слой. Нищо сложно, нали? Обучение на невронната мрежа Обучението на AI е най-трудната част от дълбокото самообучение. Защо? Нуждаете се от голям набор от данни. Нуждаете се от голяма изчислителна мощност. За нашата оценка на цената на билета трябва да намерим исторически данни за цените на билетите. И поради големия брой възможни комбинации от летища и дата на тръгване, се нуждаем от много голям списък с цените на билетите. За да обучим AI, трябва да му дадем входните данни от нашия набор данни и да сравним неговите резултати с резултатите от масива от данни. Тъй като AI все още не е обучен, резултатите от него ще бъдат погрешни. След като преминем през целия набор от данни, можем да създадем функция, която ни показва колко неправилни са резултатите от AI спрямо реалните резултати. Тази функция се нарича функция на грешката. В идеалния случай искаме нашата функция на грешката да е нула. Това се случва, когато резултатите на нашия AI са същите като резултатите от набора данни. Как можем да редуцираме функцията на грешката? Променяме коефициентите на тежестта между невроните. Можем да ги променим на случаен принцип, докато не получим ниска функция на грешката, но това не е много ефективно. Вместо това ще използваме техника, наречена Gradient Descent (спускане по градиента). Това е техника, която ни позволява да намерим минимума на функцията. В нашия случай търсим минимума на функцията на грешката. Тя работи, като променя коефициентите на тежестта на малки стъпки след всяка итерация на набора данни. Чрез изчисляване на градиента на функцията на грешката при определен коефициент на тежестта можем да видим в коя посока е минимумът. Схема: Sebastian Raschka За да сведете до минимум функцията на грешката, трябва да минем през итерации (да повторим) няколко пъти набора данни. Ето защо се нуждаете от голяма изчислителна мощност. Актуализирането на коефициентите на тежестта със спускане по градиента се извършва автоматично. Това е магията на дълбокото самообучение! След като обучихме нашия AI-оценител на самолетни билети, можем да го използваме, за да предвидим бъдещи цени. Има много други видове невронни мрежи: Конволюционни невронни мрежи (Convolutional Neural Networks) за компютърно зрение (Computer Vision) и циклични невронни мрежи (Recurrent Neural Networks) за обработка на естествен език (Natural Language Processing). Да обобщим... Дълбокото самообучение използва невронна мрежа, за да имитира интелигентността на животните. Има три типа слоеве от неврони в невронна мрежа: входен слой, скрити слоеве и изходен слой. Връзките между невроните се асоциират с теглови коефициент, диктувайки важността на входната стойност. На невроните се прилага функция на активация на данните, за да "се стандартизира" резултатът, излизащ от неврона. За да се обучи невронната мрежа, има нужда от голям набор от данни. Последователното изчисляване на набора данни и сравняването на резултатите ще помогне да се състави функция на грешката, която да показва колко AI е далеч от реалните резултати. След всяка итерация на набора от данни, коефициентите на тежестта между невроните се коригира с помощта на спускане по градиента, за да се редуцира функцията на на грешката.
 3. Втори след княза

  Процесите. Идентичност на нещата при промяна

  При изследванията за изучаване и възстановяване на процес в миналото, довел до някакво състояние в настоящето, при което няма следи, които да го определят точно, се търси подобие с настоящите процеси. Допускаме, че сегашните процеси, довели до този резултат, са осъществявани и тогава. От логическа гледна точка това не е доказателство, а само предположение. (сещате се нали- мокро е, но това не значи, че е валял дъжд) Примерно, когато се намери сечиво от праисторически човек, съвременният археолог обосновано допуска, че кремъкът е изчукан с друг кремък. Взима два кремъка, повтаря процеса, сравнява последствията и казва. „Последствията са идентични, можем да допуснем, че това е начинът”. Това е опростяване, защото може би има и изследвания при някои примитивни племена, как обработват камъка, а и други паралелни доказателства. Подобни са и хипотезите за построяването на Пирамидите и преместването на идолите на Великденските острови. Сравняваме резултатът с подобен при съвременните процеси.
 4. scaner

  Няма здрав разум ?!

  Не бих се съгласил напълно с това. Обучението създава връзки "Ако А е зелено, то В е червено". Но може В да е синьо, ако С е жълто. И т.н.Тези връзки създават модел. А разбирането е това: да намерите добро прилягане на входните параметри към модела, да получите адекватен отговор от модела. Тогава идва "разбрах!"? Ако не дойде, значи модела е лош, трябва да се изгражда с още обучение. Тук обучението може да е на най-различни ннива, директна комуникация със средата, или на база вторични характеристики, вече абстрахирани от средата, и т.н. Вярно е, конструкцията на съвременните невронни мрежи не позволява да се извърши обратно трасиране, за да се отговори на въпроса "защо": защо В е синьо? Технически обаче това може да се реши със допълнителна, спрегната с основната, невронна мрежа, т.е. не е принципен проблем. Тогава В ще е вход, а А и С - изходи, а двете мрежи ще се обучават синхронно. Проблемът с common sense е, че задачата е с изключително много параметри. Което за невронна мрежа води до проблем с архитектурата. Обучаването на невронните мрежи се свежда до създаване на връзки, както между входните параметри, така и с изходните. При органичните неврони в мозъка нещата са лесни: невронът може да пусне допълнителни израстъци към други неврони, или да прекъсне ненужните връзки. При съвременният хардуер това не може да се случва, там всички възможи връзки ги има изначално. Там при обучението се определя които връзки са съществени (имат по-голями тегла), коит са по-малко съществени (имат по-малки тегла, т.е. по тях сигнал ще се движи с по-малка вероятност, по-рядко). Целта на обучението е натрупването на тези тегла, които на практика симулират свързаността на невроните в човешкият мозък. Тук са възможни оптимизации, групиране на различни групи от входнитте сигнали да се обработват от различни невронни мрежи, а техният резултат също да се обработва от невронна мрежа - нещо като специализираните дялове на мозъка. Но с какво ще се захранват тези мрежи, как ще си взаимодействат - това е сложният въпрос. В теорията на игрите всички възможни положения на играта се описват от т.н. дърво на решенията: всички възможни комбинации, всеки възможен ход от тях води до нови комбинации, и така до края - с победа или не. Анализирането на такова дърво може да покаже правилната стратегия. При малките игри (например с кръстчета и нули) дървото е малко, то дори може да се програмира твърдо като алгоритъм. Или да се подходи както е показал Мартин Гарднер, създавайки самообучаващ се автомат от кибритени кутии (това впрочем е първообразът на невронните мрежи). Но такова обучение лесно става при малко количество връзки. За по-големи проблеми, като играта Го или шаха, дървото на решенията става изключително голямо. Там трябва да се търси друг подход - обучителната извадка не може да включва всички решения. Тук невронните мрежи идват на помощ. Проблемът с тях е, че обема им зависи от количеството връзки, на които искаме да наблегнем. И докато при задачите с шаха или играта Го тези проблеми могат да се оценят, а по-малкият хардуер би се отразил в контролирана степен на качеството на играта, при common sense нещата са много неясни. Задачата тук е много по-сложна (при сегашният характер на хардуера, както и състоянието на алгоритмите за обучение), и статията е от типа "дайте да дадем", за да навлезем по-сериозно в проблема. Съвременното състояние на алгоритмите за обучение също не е много розово. С нарастване на параметрите, на база които се правят връзките, алгоритмите стават по-бавни, сходимостта им намалява, стават неустойчиви. От революцията в началото на този век в областта на невронните мрежи, сериозен напредък в тази посока няма. А това е изключително сериозен проблем, ако искаме да натрупаме 'разбиране' за такъв многостранен проблем. Затова и казах, че съвременното състояние на хардуера (и софтуера) все още не е пригодно за да реши адекватно такава задача.
 5. Може би само като официална религия.Ариани по всичко изглежда че остават в обикновеното население.В края на 6 век /точно преди арабската инвазия/ имаме няколко ариански въстания-
 6. Днес
 7. малко ОТ(но вече не се издържа) След поредната порция великомудри разсуждения мога да кажа - като най-силен и най-умен , стой си в гората Душа.....не ни занимавай и просветлавай излишно.
 8. Хайде бе славяните били основна икономическа сила.Митове и предпоставени тези.Всички основни земеделски термини са със прабългарски произход.Тези огромни градове и валове славяни ли са ги правили?
 9. Германия Зоопарк Лайпциг Основана: 1878 Размер: 27 хектара Видове: Бозайници: 90 Птици: 149 Земноводни и Влечуги: 94 Риби: 396 1 900 000 посетители годишно Лайпциг нарича себе си " Зоопарк на бъдещето" и през последните 20 години инвестира 200 млн. евро да защити това име. Днес няма и спомен от годините преди падането на Стената и благодарение на успешния маркетинг модел на директора Др. Йорг Йонхолд, Лаипциг се превърна от поостаряла източногерманска зоологическа градина , в може би, най- Американската в Европа. Нивото на загражденията като цяло е от световна класа, като разбира се има и няколко изключителни. Понголанд с четирите вида Човекоподобни маймуни е най-голямата от този тип в Европа. В Обширната Кивари Савана и в Кивари Копжи, могат да се видят различни видове африкански бозайници, живеещи заедно. Но гордоста на зоопарка е изключителната Гондваналанд - огромна тропическа зала с над 140 вида животни, като Оцелот, Котка рибар, Малайски Тапир, Източен Куол, Гавиал, Комодски Варан, както и много видове маймуни и птици. Гондваналанд е най-скъпата зоо сграда на Континента (67 млн. евро), като освен с богатството от животински видове, може да се похвали и с над 500 вида тропически растения. Бъдъщето тук очевидно е обещаващо, като Лайпциг определено предизвиква Берлин за титлата на най-добър зоопарк в Германия, а защо не и в Европа. https://www.zoo-leipzig.de/startseite/ https://www.zoo-leipzig.de/fileadmin/dateien/PDF/Ihr_Zoobesuch/Zooplan/Zooplan_2018_WEB.pdf
 10. Sharana

  Отново за новия изтребител

  Миналата година тръгна програма за замяната им, ако няма забавяне през декември 2018 трябва да са финализирали изискванията си и да пуснат RFP за минимум 32 самолета с доставки към 2024. Локхийд вече казаха, че ще им предложат или Ф-35 или Ф-16V блок 70/72 в зависимост от изискванията и финансовата рамка. Шведите Грипен Е/F, Боинг F-15 и F-18, европейците е ясно - Eurofighter. Ще е интересно да се види, но от сега е ясно, че европейците даже и шанс нямат ... с тези цени се съревновават с Ф-35 и всеки нормален е ясно какво би предпочел.
 11. Има една теория че хората и въобще нашите предшественици Хомо Сапиенс са маймуни -неудачници. Климатичните условия са се променили в джунглата няма място за всички маймуни силните остават в гората , по - слабите са принудени да ходят из саваната където лъвове и тигри ги ядът а слонове и носорози ги тьпчат. От тия неудачници маймуни произлиза и човекът ? Същото е и с степните конни народи. Тия евразийци за които няма място в степите са принудени да напуснат Великата Евразийска Степ и да бягат към Китай , Иран , Византия и Европа. Там обикновенно се претапят и изчезват , въпреки първонасалните успехи. Прабългарите имат късмет че славяните ги приемат и им помагат да се задържат в Юго Източния ъгъл на Европа.
 12. Вчера
 13. ramus

  Няма здрав разум ?!

  Не съм съгласен относно понятието ЗДРАВ РАЗУМ - че такова понятие нямало и че било съчинено. То в общ смисъл - всички понятия са такива - съчинено-съставни.... Но в моето разбиране и опериране правя съществена разлика между знание и познание. Да знаеш нещо, не означава да познаваш. Познанието не може да се учи - учи се знанието. Познанието започва там, където е налице 'знание' - информация и памет за нея и обработващи модули за опериране с информацията и паметта. Познанието започва там - където е налице субект, при който знанието чрез взаимодействие със средата и неговото отражение, се полагат основите на 'продължаване на знанието" чрез натрупване и неговата проверка за валидация относно взаимодействието. Няма как ПОЗНАНИЕ да е налице без субекти, които именно те го генерират. Те обменят помежду си знание, но ПОЗНАНИЕТо се генерира само и изключително от самият "действащ" субект, натрупал достатъчно информация, но само като основа. Тепърва след натрупването й се започва нов начин на нейното интерпретиране, тя се превръща в нов тип подредена система от отражения и абстракции (естествено - за този, който си позволи и са му налице дадености)... В този общ смисъл и система на подреждане, направен за самия мен, от мен си - интелекта е свързан със знанието и знаЕнето. Докато РАЗУМА - е проява и е тясно обвързан с ПОЗНАНИЕТО. Именно сред процесите на ПОЗНАНИЕТО, са контекста и на понятието РАЗБИРАНЕ - за което вече написах. Това е израз на пътят на самия субект в обработката и синтеза на много широки абстрактни значения, паметови записи, наслагвания от тях, динамично изменящи се от хиляди условности и сигнали на средата и самият субект.... Тази пълзяща разширяваща се система от наслагвания, се реализира чрез дефинирането на увеличаващи се обратни връзки... Само напомням че това си е мое подреждане и социалните договорки по същите думички не изразяват онова, което на мен ми е нужно и се налага да си ги извеждам сам - за мое ползване, като следвам потребностите ми в опознаването. Пояснявам го за да няма обърквации, толкова характерни за хора, които въобще си прекарват очите по буквичките и си карат по инерцията на заучените си наготово значения. Въобще не съм съгласен с изложеното от Дора - относно социалното наслагване - като единствената форма на възможност за 'знание'. Знанието - да. Но познанието - винаги е нужен субект, който да го генерира. Генерираното може и да се споделя, но само чрез фрагменти, защото то е плод на синтез и неговата адекватна интерпретация не се прехвърля. Така плода на познанието се превръща в знание, учи се, запомня се, репликира се или се възпроизвежда. Но само това... Нещо като - да изпееш песен, която си написал сам, да вникнеш в музика, правила, форми, да ги развиеш през себе си, да се научиш и да пееш, да работиш и развиваш по това - и да реализираш "резултат"... А другото е - да чуеш готовият резултат от мп3.файл (вече само като запис). Тук по това вече са ясни разликите в позициите и те са налични заради разликите в отношението и даденостите на всеки от нас - като мироглед и взаимодействие - във възможно най-шикор смисъл. Знанието - е само за начално натрупване. То е само докато образува нещо като трамплин - за отскок. А много хора са неспособни на такава "генерация" и цял живот само учат и възпроизвеждат наученото. До тях наученото достига именно и само от социума - споделеното знание. Но това никога не довежда до разбиране, докато не се "отскочи"....
 14. Frujin Assen

  Войната в Сирия

  1 След пристигането на подкрепление сирийците са подновили настъплението си в Ас Сафа. 2 ХТШ са приели да спазват договорката между Ердоган и Путин. А после пак са отказали-цирк. 3 Гражданската война между ХТШ и ДТС в Идлиб продължава, имало е боеве при град Джабал Туркмен- победили са ХТШ. 4 Халифатците се хвалят, „е при две атаки над Шефах са убили над 30 кюрди.
 15. Кой точно е трябвало да ги покръсти? На север са кантабрийските планини и Пиринеите. Населяващите ги не са от най-покорните поданици на Римската империя и местните кантабрийци са много слабо романизирани, а васконите/баски/ май изобщо не са. Християнството става официална религия в империята през 380 г., а през октомври 409 г. в Испания нахлуват вандалите и свевите. След тях през 418 г. идват алани и още вандали. Визиготите пристигат като нашественици през 456 г. Кантабрия е завладяна едва през 574 г. от визиготския крал Леовигилд, а след това там периодично избухват въстания. Леовигилд и поне 1/3 от визиготските крале периодично воюват и уж завладяват части от Васкония, но неуспяват да покорят баските. Свидетелства за езичници сред баските има от VIII в. и дори от началото на IX век. Същите баски разбиват франките при Ронсево през 778 г.
 16. Само не мога да разбера за какво си мислиш, че спорим. Аз си представям нещата по почти същия начин, само, че ти си представяш процеса някак си организиран, а според мен е стихиен.
 17. ramus

  Няма здрав разум ?!

  Вече не са проблем ресурсите... Вече не. колкото до проблемите - чрез ИИ ние, хората се опитваме да симулираме нещо, извън нас в опит да го изучим, да го опознаем, да го вникнем за да го контролираме. Не можем да го направим сами на себе си - търсим симулация, среда за експериментиране... Търсим начин мисленето да го алгоритмизираме, защото това познаваме, това можем да правим. Смятаме че и нашият собствен мозък прави същото, поне в принципно отношение... Вече е наличен специализиран хардуер - за процесите на ИИ. Неричат ги "невронни процесори". Има такива строго специализирани и самостоятелни. Или пък - като блокове сред другите типове схеми - в рамките на един процесор. Вторите се вграждат вече в телефоните - вече са второ пококление "невронни схеми". Разработката е опит да се симулира и наподобят многослойните връзки в собственият ни мозък (невронни мрежи)... Такива модули сред други типове модули са налични например в новите телефони Айфон (бионик А12), както и Хуауей (КИРИН 980), Ексинос 9820 на Самсунг и Снапдрагън 1085 - на Куалком. От друга страна - хардуерът - ок. Но програмните аспекти на ИИ също доста напреднаха - теоретиците вече залагат на "второ поколение" ИИ - както се посочва в статията. Не прочетох в нея че все още е голям проблем "паралелизмите" в алгоритмизирането и обработката - т.е. едновременната многослойна обработка - нещо което нашият мозък умее добре и се е развил именно в тази посока. Докато дигиталните процесори умеят само еднонишкови последователни операции в даден изчислителен модул, нищо че пък умеят да ги "редуват" по-бързо от мозъка. Може такива модула да работят и заедно, но основният принцип сред всеки от тях е нишково-последователен. Все още е проблем разработването и реализацията на "паралелността", въпреки че по това активно се работи. Невронните процесори, чрез специфична връзка между тях (невронни мрежи) подават възможност за паралелизиране и многонишкови операции, но софтуера... именно софтуера, на този етап все още е в криза... Идеята за т.н. ДЪЛБОКО ОБУЧЕНИЕ е опит на софтуера да представи възможност на самият софтуер да усъвършенства собгствените си алгоритми, дори и да пише нови такива, на базата на нарастваща широта в обработката... Разбира се, статията е популярна и доста повърхностна, като все пак - в популярното пространство някой се е заел да предложи фрагментарни опити да "обяснява" нещо си. Както каза Дора - вероятно има проблеми и с превода, както и списващият в оригинал, може би има и проблеми с разбирането. За съжаление са твърде малко хората които имат умението да популяризират научна информация, защото това е върхова форма на разбиране, за да се постигне форми на синтезиране и абстракциите извървят пътя от абстрактното, през частното, до конкретното. Аз в този форум съм чел само един единствен потребител, в който разпознавам подобно умение... Изисква се изключиттелна компетентност, но най-важното, рядкото - е "РАЗБИРАНЕТО" и вникването, широки познания за да се "свърже" с други аспекти на битието, за да се намерят подходящите аналогии и проявления в достатъчно широки контексти.... Ето това, последното - е все още недостъпно за ИИ. РАЗБИРАНЕТО - опитват да симулират и откриват що е то. Опитват да открият едно от най-редките явления сред самият човешки свят... И именно това вече - НЕ Е ТОЧНО "интелект". За РАЗБИРАНЕТО е нужен интелект, но наличието на висок интелектуален "коефициент" въобще не означава че е налице "РАЗБИРАНЕ"... РАЗБИРАНЕТО - е вече друга форма на проявление на ИНТЕЛЕКТА, но с нещо в добавка. Това е качествено нов начин на обработка на информацията... В самият човешки свят проявленията на същинско РАЗБИРАНЕ са твърде редки. Но именно това се смята за ключовото значение...
 18. Б. Киров

  Отново за новия изтребител

  Да го послушам, но да не върви с "бутонките напред", малко по-кротко да го дава; не твърдя, че Миг-29 е супер машина и т.н., само че ще остане, и е наложително, докато не дойде пълна ескадрила от 16 нови самолета, а това няма да се случи по-рано от 2030, просто така се движат нещата в България. И не го твърдя, защото съм голям "разбирач", а като събирам 2 + 2, което съм се научил от собствен опит. Прочетох интервю с Румен Радев от 2014, намерих го преведено на английски, затова така го цитирам, той не казва нещо по-различно за Миг-29: So, about this new type of fighter - how many of them are we talking about, and at what price? We need at least 16 aircraft in order to be able to accomplish our tasks and conduct normal pilot training. I cannot comment on the price, but the analysis of a number of variants shows that under certain circumstances the price for acquiring and using 16 fighters, even new ones until 2030, is comparable to the price we would have to pay for upgrading and using the Mi-29s. The difference is that in 2030 we will own a completely paid-for, fully functional squadron of fighter aircraft with modern capabilities, while the MiG-29 will no longer be usable and we will have to start looking for a new type fighter once again. There are many advantages to buying new fighter aircraft. First, we would solve, at once, the issues with the deficit of combat capabilities, compatibility and the freeing up of radio frequencies. Second, the new aircraft can be delivered - gradually, of course - sooner than the modernization of the MiG-29s could take place. Third, calculations show some long-term financial advantages of such a decision. It is true that the initial price of acquisition is high, but the new technologies guarantee lower maintenance costs, which form a significant part of the overall price over the life cycle of the aircraft. One thing is sure – we will continue to need the MiG-29s for quite some time. We must treat them with respect and take good care of them. However, before we can answer the questions surrounding them - should we modernize them and how many of them we need, to what extent to upgrade and how long to maintain them, etc., first we have to take the decision about the new type of fighter – what type, when, how many, what capabilities. Of course, the best thing for us would be to buy 16 new aircraft, and replace the MiG-29s at once; however, we must be realistic. This would be a significant financial effort for the country, and would not be an easy decision to take, especially at present. It is very important, however to start the process, which will really and decisively transform our Air Force. One possibility is for us, as a start, to buy 8-9 of the new type of aircraft, while at the same time put our maximum efforts into optimizing the maintenance of the MiG-29s. At the next stage, depending on the future financial capacity of the country, we could acquire 8 more new aircraft. It is important that the total number of aircraft should not be less then 16. Why is this number so important for you? The minimum total number of aircraft is related to meeting the most important requirement – the necessary number of pilots, trained to the required standard. The minimum number of aircraft needed to achieve that is 16, in order to guarantee the minimum number of flight hours. These flight hours are among the most important things we have to achieve. We have become accustomed to flying dangerously little, in breach of any standards for annual minimum of flight hours. What is more – we somehow got reconciled to flying dangerously little. We have even begun to feel some kind of complacency and have continued to maintain our capabilities. We are, however, beginning to pay the price for that, because our reserves of the most important resource – pilots – have almost run out. Our most recent attempts to train young pilots to fly on the MiG-29 were a failure – there are just not enough resources for that. In order to train a young pilot safely, you need three times the flight hours that an experienced pilot needs to maintain his skills and go on duty. And we just cannot avoid going on duty. And so it goes on, until the day the system finally collapses. This day is fast approaching; we do not have the minimum necessary flight hours for the system to be able to reproduce itself. http://www.pan.bg/view_article-41-23259-en-Major-General-Rumen-Radev-We-Fly-Dangerously-Little-We-Urgently-Need-a-New-Type-of-Fighter-Aircraft.html Синтезирано: България постоянно трябва да поддържа поне 16 бойни самолета в готовност; това няма да се случи с 16 нови самолета до 2030 /ще бъде добре дотогава да стане/, следователно поддържането поне на 8 боеготови Миг-29 и след 6 години ще е актуално /а до идването на първия самолет и поне още 2 години на всичките/, защото това е минималния срок за приключването на първия транш от 8 с целия цикъл на усвояване и т.н.
 19. е това са много стари ментета....все пак провери поне от обща култура кога е творил Чудомир, не е 2015 де, само за жокер. Иначе това принадлижи дори не точно от ментетата....категорията е Fantasy coins - т.е. няма как да е менте, защото няма такъв оригинал...измислена монета. Приема се, че за първообраз е ползвана рядка римска монета от 1-век. и между другото другата която циркулира често е тази с 13-те прасета от същият разказ: https://bazar.bg/obiava-21770014/sechena-moneta
 20. Frujin Assen

  Отново за новия изтребител

  http://www.aeropress-bg.com/news/military-aviation/5685-полша-възстанови-полетите-със-су-22,-но-забраната-за-миг-29-остава Относно полските МиГ-29. В момента полските ВВС разполагат с 31 броя МиГ-29 и 18 броя Су-22, като Полша възнамерява да ги експлоатира до около 2025 г.
 21. Amazonski

  Отново за новия изтребител

  Послушай Шарана. Летателен час на самолет е разтегливо понятие, но всичко което е излизало за МиГ-29 (9-12 като нашите), се върти околко $30 000. Причината е същата, като при Тайфун - това е самолет от судената война. Не е мислено (както при Грипен примерно) за лекотата на обслужването. Или по-скоро това не е било основна цел. Разбира се и технологиите тогава не са позволявали чудеса, като например сега да вържеш един голям компютър към F-16V и той да направи дианостиката, вместо бай-техник да връти болтове като гламав. Плюс сепцифики, като след кацане да редиш тави под самолета да събират керосина, щото от топлинните разширения, тече като гевгир. Или да подържаш специално отрядче "парашутисти" на които работата им е да съват спирачните парашути. Това едно на ръка. По-лошото е че самолета е строен в условията на бясна, абсурдно скъпа, оръжейна надпревара. Където поколенията или полу-поколения са се сменяли буквално за десетилетие. За това ресурса на планера на МиГ-29 не е голям, ресурса на кутията с черколяците не е голям (а тя е много скъпа), а междуремонтния ресурс на двигателите (а те са два!) е на порядък по-малък от този на Грипен и Пепелянката. Самолета е правен да избичи до един КВР, колкото да обучи двама пилота, после още един КВР докато поседи на дежурство няколко години, после директно в резерва, щото постъпва негов дълбоко модернизиран вариант, или направо следващото поколение... Разбира се сумата може и да е по-малка, не си залагам главата на тези $30 000. Но при всички случаи ще е по-висока от на конкуренцията. И това при няколко десетки часове нальот годишно и никакво натоварване, освен ако няма учения с американската национална гвардия. Ако тези мигове ги опънат по 300 часа годишно, както си трябва, след година ще са паметници...или по-лошо.
 22. Германия Зоопарк Кьолн Основана: 1860 Размер: 22 хектара Видове: Бозайници: 84 Птици: 234 Земноводни и Влечуги: 121 Риби: 241 1 650 000 посетители годишно Зоопарка в Кьолн е много приятна и добре организирана градска зоологическа градина, с красиви алеи, много зеленина и воден басейн. Притежава интересна и балансирана колекция от всички класове животни, както и сериозни успехи в работата с застрашени видове. В Tropenhaus или Тропическата къща могат да се видят редките Дървесно кенгуру на Матши и Балабакански канчил, а в известната Къща на Маймуните - Немейска тънкотела маймуна (Pygathrix nemaeus) ,Седлогръб тамарин на Уедел (Saguinus fuscicollis weddelli ) и Маймуна ревач. В атрактивния Хиподом освен хипопотама и кокодилите има много свободно-летящи птици, а огромния 2,5 хектара дом на стадото Азиатски слонове е един от най-добрите в Европа. Същото важи и за впечатляващото заграждение на Снежния леопрад. Най-сериозния бъдещ план е реновирането на Южноамериканската сграда и включването и в природозщитен проект съвместно с Белиз. https://koelnerzoo.de/en/ https://koelnerzoo.de/images/pdf/zooplan.pdf
 23. Б. Киров

  Отново за новия изтребител

  Добре че не ги вземаш решенията ти, а други. Договорът за 4 години за 15 самолета е сключен за фиксирана сума и може да се види на сайта на Военното министерство, в него са описани всички суми по ремонт и поддръжка на стойност 81 млн. лева, но изчислен в евро, уточнени за начините на плащане, фактуриране и застраховка в тези рамки, простата сметка е, че за три пъти по-голям срок тази сума ще е около 3 пъти по-голяма. https://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-068 http://aeropress-bg.com/news/bulgaria/5237-мо-очаквано-избра-рск-„миг”-за-изпълнител-на-поръчката-за-поддръжка-на-миг-29 да "канибализират" годни за летене самолети могат само малоумници. Бог да пази България.
 24. Sharana

  Отново за новия изтребител

  А забравих за OA-X. Като за начало финалистите, между които ще е избора са два и то витлови самолети - всички реактивни (включително любимия ти L-159) отпаднаха, защото друго се търси в тази програма. Също така все още не знаят колко ще купуват, кога ще купуват, колко ще струват и тн. Също така не знам защо обсъждаме противопартизански самолети - на нас такива не ни трябват. Програмата за учебни реактивни самолети беше друга и я спечелиха Boeing и SAAB с Т-Х. http://www.thedrive.com/the-war-zone/23889/boeing-wins-big-again-and-claims-the-usafs-huge-t-x-jet-trainer-deal
 25. Знаеш ли кое кърти мифките? Подсъзнателната ти наласа, че хората преди 1000 години са били някакви дебили. При тогавашният модел на оцеляване, вероятно мнозинството са били доста по-интелиентни от нас. Особено, като емоционална интелигентност. Та е нелепо да им отнемаш правото да взимат решения, само щото са серяли в дупки в гората. Ако прабългарите не бяха достатъчно далновидни да научат славянски и да организират славяните, щаха да последват съдбата на десетките степни племена изчезнали от историята, баш във времената на Първото и Второто Български Царства. И още нещо - вероятно поне до усядането на прабългарите, славяните са били основната икономическа сила. От тях е идвало папото, щото само на грабежи не се живее. Това дава още една точка в полза на славянския език. Демек като социална и военна структура прабългарите са били водещите, докато на ниво семейство и стопанство, водещи са били славяните. Така че прабългарите не взимат само езика. Той идва пакетна сделка с възприемането начина на живот на славяните и превръщането им в селяни. Те за това при Цар Самуил прабъларска конница нема. И в склада нЕма. Сички носят навуща, главите са им кръгли и от прабългарите е останала опашката и обръснатата черепаха.
 26. Sharana

  Отново за новия изтребител

  Четеш неща из интернет, но не можеш да ги oсмислиш. Самолет за еър полисинг няма - това са разсъждения на ниво ББ. И смисъла, който се влага е, че не искаме чисти изтребители (като МиГ-29 сега или Юрофайтъра от първи транш), а многоцелеви самолети с пълни възможности както В-В, така и В-З. Тези учебните, на които се кефиш са на ниво Виетнам с тези ракети за БВБ - с това нищо различно от пътнически Боинг не можеш да наплашиш. То затова и на никой не би му хрумнало да ги ползва за такова - те имат ударни или разузнавателни задачи и ракетите В-В са за самоотбрана и срещу хеликоптери. Л-159 с никого не го бъркам - ти го бъркаш. Самолета най-официално е "light subsonic attack jet and advanced trainer". В линка, който сам пусна дори е написано защо е създаден и кого трябва да заменя: МиГ-23, Су-22 и Су-25 са ударни самолети и точно тях е било идеята да заменя. Има си понятие учебно-боен самолет - точно такъв е и не е единствен, има и по-хубави. Италианците в аналогичния им M-346 са интегрирали хем контейнер, хем повече оръжия В-З. Но това не сменя класа на самолета. Авиониката си я има, все пак е учебен, но радар и ракета за ДБВ няма и за изтребител не става. Корейците се пробваха на базата на техния учебен Т-50 да направят лек изтребител като добавят подходящ радар и интегрират ракета за ДВБ, но докараха цената на Грипен и целия смисъл се губи (за тях си е техен, но за европейски клиенти като нас би било безумие). За американците - те не тренират, а ОБУЧАВАТ пилоти на такива машини. Като им свърши обучението, младите пилоти попадат в бойните части. Там летят на бойни машини вече (като Ф-15, Ф-16 и тн). Въпросните L-159 ги е купила частна фирма, която срещу заплащане (аутсорсинг) предоставя самолети (богат парк имат) в ролята на "агресори" по учения срещу които да тренират строевите пилоти, ПВО разчети и тн. Пилотите в тези L-159 са цивилни работещи за фирмата, а не военни - играят го ролята на мишени. Обучен пилот има нужна да се качи на подобен тренировъчен пилот само ако има някакво прекъсване за бързо възстановяване на навици. Та освен инструкторите на такива машини летят обучаващи се пилоти - това не е самолет за "тренировка" (поддържане на форма), такива тренировъчни полети се изпълняват със самите бойни самолети. Изключение са някои държави, които ползват част от този тип самолети като ударни машини (като чехите). При нас все още летят Су-25 и това е тяхната роля, ако те ще се заменят то да, не е лошо с нещо такова като по-бюджетно макар и ако се мисли в перспектива малко е спорен въпроса дали е по-добре изтребители+учебно-бойни или малко повече изтребители като Грипен/Ф-16, които имат пълни възможности В-З плюс в перспектива ударни безпилотници към тях, които да изпълняват част от въпросните ударни и разузнавателни задачи. Относно цената - аз ти цитирах Радев по-горе, може да се върнеш да го прочетеш. Миналата седмица на отворените врати в Графа се видя, че летящите МиГ-29 са 5 бройки, което даже е добър резултат, защото имаше периоди и само с два. За да литнат още 10 трябва да се налеят не малки пари, да се поддържат до 2029 пък вече са големи пари. Ако този път се подпише договор за нови, които да започнат да идват след 2022 няма и да се прави нищо по МиГ-овете. Ще се канибализират доколкото може всички бройки, за да има по всяко време 3-5 летящи, а след 2025 изобщо ще ги пенсионират, защото няма да могат да летят вече. Математиките, където за 2 Грипена ще имаме 15 летящи МиГ-29 не знам как я правиш. За последен път те съветвам да не въртиш някакви странни сметки на базата на няколко публични цифри, които така и не можеш да вденеш какво означават. В прав текст е казано, че в тази цена НЕ Е включено тех.обслужването и частите, които формират реалната цена. Ако полетят 15 бройки ще се бъркаме с доста солидна сума, за да летят всичките и да им се заменят агрегатите на време. Само дето е крайно нерационално да се отделят такива пари в поддръжката им до 2029 при положение, че това са самолети застинали на ниво '89та. Един Ф-16 блок 70 ще свърши работата на няколко такива МиГ-29 дето ги имаме, то не е само до бройка, а и до възможности. Всяко следващо поколение е по-сложно, по-скъпо, но с по-големи възможности и никога не ги заменят 1 към 1 - вече не за нужни зерговете МиГ-21, за да свършат работата, която няколко Су-27 могат. Затова и никой не е тръгнал да възстановява 15 бройки, а се държи един санитарен минимум докато не дойдат новите. Като цяло не съм мазохист и не виждам смисъл да пиша повече, защото от километри си личи, че е си си наумил нещо и подхвърляш думички без да разбираш - еър полисинг та еър полисинг, да се чуди човек защо не са се намерили държави да купуват такъв клас самолети с тази цел (задачи В-В, а не учебни и ударни)...
 27. Ще дам пример и със съвременен подобен процес. Испанският език в САЩ. Сравнително доскоро, през расистките 70-80 години, езика е бил дамгосан. Малкото (тогава) емигранти от латинска америка, не са разрешавали на децата си да учат испански, за да се интегрират по-лесно. Днес положението е точно обратното. Огромната част от легални и нелегални емигранти са от Мексико и най-лошите части на Централна и Южна америка. Понякога с маргинално образование и без изградени навици да учат, които знаем колко трудно се създават. Огромната част не си дават зор да научат английски, някой не могат заради лошото владеене на своят собствен език, за някой е късно и т.н. Поради това на американците им се налага да учат испански, нищо че спанишите са 17% от населението. В щатите ранически с Мексико практически всички говорят испански, независимо от произхода си, докато не всички владеят английски. Когато спанишите достигнат 30% практически всички американци под определена възраст, ще говорят испански. Сега го изискват от болници до банки, при една трета спаниш население ще го изсискват за всяка работа. Преди месец имаше предаване за млада американска двойка - кореняци, русоляви такива. Намерили си работа в завод за обработка на бройлери. Даваха, че им е огромна мъка да работят, защото почти никой в завода не говори английски. Та те започнали да учат испански, за да си запазят работата. Та така одолу-нагоре (от необазовани към образовани и от неактивни към активни) испанският ще измести английският. Просто английският ще стане излишен/екзотичен. Това при положение, че етнически, американците са и вероятно винаги ще бъдат абсолютното мнозинство. И тук иде реч за процес продължил само 4 десетилетия! И то в оромна държава с 330 милиона население.
 28. Хубаво даваш заден ход, ама пак не се получава картинката. Хdйде, да речем, че славяните са били на ниво североамерикански индианци, пак е пресилено, ама твърденията pа юберменшите прабългари, дето имат структура "градена хилядолетия", (т. е. поне от бронзовата епоха) и шеф, който нарежда на хората си (вероятно под заплаха от уволнение ) да ходят на курсове по славянски и вероятно да доказват владеене поне на ниво В2 изкърти мивките
 1. Зареди още активности
 • Всяка помощ за нас е ценна и се надяваме с общи усилия да успеем да поддържаме това място на научни дискусии живо. 
  Форум "Наука" е сред малкото активни форуми в България, изключително полезно и нужно място за свободна обмяна на мисли и знания.


  baner_event_marco

×