(Заповед № 761 на Главното управление на горите, публикувана във в. „Известия”, бр. 63 от 8.VIII.1961 г. въз основа на чл. 3 от Указа за защита на родната природа)

Дървета и храсти

Juniperus excelsa
Дървовидна хвойна — Juniperus excelsa М. В.

1. Дървовидна хвойна — Juniperus excelsa М. В.

2. Отровна хвойна — Juniperus sabina L.

3. Тис — Taxus baccata L.

4. Нарязанолистен тъжник — Spiraea crenifolia С.A.M.

5. Звъниколистен тъжник — Spiraea hypericifolia L.

6. Върболистен тъжник — Spiraea salicifolia L.

7. Храстовиден очиболец — Potentilla fruticosa L.

8. Див рожков — Cercis siliquastrum L.

9. Карагана — Caragana frutescens DC.

10. Конски кестен — Aesculus hippocastanum L.

11. Джел — Ilex aquifolium L.

12. Благаянево вълче лико — Daphne blagayana Freyer

13. Червено вълче лико — Daphne cneorum L.

14. Кошаниново вълче лико — Daphne kosaninii Stoj.

15. Лаврово вълче лико — Daphne laureola L.

16. Маслиновидно вълче лико — Daphne oleoides Schreb.

17. Ракитник — Hippophae rhamnoides L.

18. Алпийска роза — Rhododendron kotschyi Simk.

19. Пирен — Erica arborea L.

20. Странджанска боровинка — Vaccinium arctostaphylos L.

Тревисти растения

21. Венерин косъм — Adianthum capilus-veneris L.

22. Южен змиярник — Arum dracunculus L.

23. Планински крин — Lilium jankae Kern.

24. Родопски крин — Lilium rhodopaeum Delip.

25. Дряновска кандилка — Fritillaria drenovskyi Deg. et Stoj.

26. Малка кандилка — Fritillaria minor Led.

27. Стрибърниева кандилка — Fritillaria stribrnyi Vel.

28. Южно лале — Tulipa celsiana DC.

29. Родопско лале — Tulipa rhodopaea Vel.

30. Горско лале — Tulipa silvestris L.

31. Тракийско лале — Tulipa thracica Dav.

32. Урумово лале — Tulipa urumovii Hayek

33. Пясъчен крем, див крин — Pancratium maritimum L.

34. Оливиеров минзухар — Crocus olivieri Gay.

35. Пеперудоцветен салеп — Orchis papilionacea L.

36. Шлемоносен салеп — Orchis militaris L.

37. Женски чехъл — Cypripedium calceolus L.

38. Рилски ревен — Rheum rhaponticum L.

39. Бяла водна роза — Nymphaea alba L.

40. Жълта водна роза — Nuphar luteum S.S.

41. Планински божур, витошко лале — Trolhus europaeus L.

42. Златна ведрица, златна кандилка — Aquilegia aurea Jka.

43. Рилска съсънка — Anemone vernalis L.

44. Нарцисовидна съсънка — Anemone narcissiflora L.

45. Горска съсънка — Anemone silvestris L.

46. Родопска съсънка — Anemone rhodopaea Stoj. et Stef.

47. Планински повет — Clematis alpina L.

48. Крайморска менекша — Matthiola Qdoratissima R. Br.

49. Бодливо сграбиче — Astragalus amacantha M.B.

50. Обикновен сладник — Glycyrrhiza glabra L.

51. Дългошпореста теменуга — Viola delphinantha Boiss.

52. Дяволски орех — Trapa natans L.

53. Рилска иглика — Primula deorum

54. Старопланинска иглика — Primula frondosa

55. Едроцветна тинтява, безстъблена тинтява — Gentiana kochiana Pers.

56. Блатна тинтява — Gentiana pneumonanthe L.

57. Петниста тинтява (частично забранена) — Gentiana punctata L.

58. Жълта тинтява (частично забранена) — Gentiana lutea L.

59. Силивряк — Haberlea rhodopensis Friv.

60. Рамонда — Ramonda serbica Рапб.

61. Морина — Morina persica L.

62. Еделвайс — Leontopodium alpinum Cass.