Отиди на
fixxxsers

Птиците в България

Recommended Posts

Сива чапла - Ardea cinerea (ДТ 90 см).

Среща се в близост до водоеми в гори, в открити равнини и гористи хълмове. Гнезди на колонии, обикновено по върховете на дърветата, но също сред тръстика в блатата.През есента и зимата скита из цялата стран. Храни се с разнообразни водни организми.

post-1-1259224874_thumb.jpg

post-1-1259224879_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бял щъркел - Ciconia ciconia (ДТ 102 см).

Обитава главно земеделски и блатисти терени. Гнезди до дървета, сгради, стълбове. Всеядна птица, храни се главно с водни жаби, дребни бозайници, гущери, червеи и насекоми. Прелетна, зимува в Африка, където често е масово избивана за храна от местното население. Почитана от нашия народ като свещена птица.

post-1-1259225165_thumb.jpg

post-1-1259225172_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Черен щъркел - Ciconia nigra (ДТ 97 см).

Предимно гнездяща до дървета птица, но у нас в Югоизточна България е скално гнездящ вид, много предпазлива и избягва човека. Изключително рибоядна.

post-1-1259225475_thumb.jpg

post-1-1259225502_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Клопач - Anas clypeata (ДТ 51 см).

Храни се с дребни водни организми, които събира като прецежда водата през специално пригодения си клюн - твърде широк в предната си част. Пак по клюна е лесно да бъде различена в дивата природа. Мъжкият е с красиво нашарено оперение. По-многобройна у нас по време на прелета и през зимата.

post-1-1259225888_thumb.jpg

post-1-1259225895_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зеленоглава патица - Anas platyrhynchos (ДТ 58 см).

Прародител на домашната патица. Гнезди в гъсталаците край водоеми. Обича спокойни плитки води, където се храни с водна растителност, а понякога и със сухоземна. Рядко се гмурка, освен малките патета и възрастните, когато линеят и не могат да летят.

post-1-1259226464_thumb.jpg

post-1-1259226478_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кафявоглава потапница - Aythya ferina (ДТ 46 см).

Отличен гмуркач и подводен плувец. Растителноядна, обитава застрояли или бавнотечащи води. Храни се призори и при свечеряване. Гнезди на земята близо до вода.

post-1-1259227120_thumb.jpg

post-1-1259227126_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сива гъска - Anser anser (ДТ 76-89 см).

Прародител на домашната гъска. Гнезди в Северна Европа, като снася яйцата си във вдлъбнатини на терена след блата и мочури. У нас гнездят няколко двойки в резервата "Сребърна", езерото Дуранкулак и още на 1-2 места. Растителноядна птица, често пасе и житни ниви, разположени край водоеми.

post-1-1259227464_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Малък лешояд - Neophron percnopterus (ДТ 58 - 66 см).

Дребен лешояд, хранещ се на труповете след едрите видове. Среща се в открити местности и ако е необбезпокаяван, край селските сметища. Гнезди в скални ниши и вдлъбнатини.

post-1-1259584238_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Царски или кръстат орел- Aquila heliaca (ДТ 78 - 84 см).

Някога едва ли не една от най-обикновените едри грабливи птици у нас. Сега изключително рядка. Гнезди по високите дървета. Храни се с едри гризачи, любима плячка му е лалугерът. Не отбягва мърша.

post-1-1259585941_thumb.jpg

post-1-1259585955_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скален орел - Aquila chrysaetos ( ДТ 75-88 см).

Величествено се рее и ланира, често с чосове. Среща се в планински райони. Гнезди на скали и по дърветата. Храни се с птици и средни по размер бозайници.

post-1-1259586520_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Морски орел - Haliaeetus albicilla (ДТ 69 - 91 см).

Обитава гористи райони в близост до реки, езира или морски бряг. Храни се с риба, болни птици, грицази. Яде и мърша. Гнезди на високи дървета. Често пъти стои с часове на издаден клон на високо дърво. Вече много рядка в България. Зиме идват от север предимно млади птици.

post-1-1259586824_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Орел змияр - Circaetus gallicus (ДТ 63 - 69 см).

Храни се с влечуги, главно змии, въпреки, че не е сигурно дали има имунна защита срещу змийската отрова. Среща се в гористи райони. Рее се и "увисва" във въздуха за кратко време. Гнезди само на дърветата.

post-1-1259587900_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Малък орел - Hieraaetus pennatus (ДТ 46 - 53 см).

Обитава хълмисти, обрасли с гори местности. Гнезди на дървета, рядко по скални корнизи. Лети ловко и между горските дървета, преследвайки птици. Храни се и с дребни бозайници и влечуги.

post-1-1259588176_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Белоопашат мишелов - Buteo rufinus (ДТ 51 - 66 см).

Обитава открити планински и полупланински скалисти терени. Често пъти стои с часове на някое издигнато място. Гнездата си прави на скални корнизи и площадки. Храни се с гризачи и едри насекоми.

post-1-1259588484_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обикновен мишелов - Buteo buteo (ДТ 51-56 см).

Постоянен вид у нас. Мишеловите от по-севртни страни преминават през България по време на пролета или остават да зимуват тук. Среща се в гори, горски хълмове, открити равнини. Храни се с дребни бозайници, влечуги и едри насекоми. Гнезди по дърветата и скални ниши.

post-1-1259588773_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Червена каня - Milvus milvus (ДТ 56 см). Среща се в различни местообитания покрай водоеми, но най-честа е в заливните гори покрай реките. Храни се с риба, но яде и птици, особено млади, които ловко отмъква от гнездата им. Отличен летец, маневрира ловко в полет, а нерядко разкъсва и изяжда плячката си летейки.

post-1-1259925843_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Черна каня - Black Kite (ДТ 56см)

Среща се във всички видове местообитания, особено в близост до водоеми. Избягва гъсти гори. Храната й е разнообразна, често яде мърша. В някои страни се среща в голям брой на сметища край населените места. Гнезди по дърветата. По време на полет понякога "увисва" във въздуха и често разклаща опашка.

post-1-1259926237_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Осояд - Pernis apivorus (ДТ 51-58 см)

Потайна птица, среща се в гористите райони. Храни се с главно с насекоми (най-вече оси и пчели), разравяйки гнездата им с крака. Гнезди по големи дървета. По време на полета се събира ба групи и може да се наблюдава по Черноморието.

post-1-1259926412_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Орел-рибар или речен орен - Pandion haliaetus (ДТ 51-58 см)

Високо специализирана граблива птица, която се гмурка от въздуга, за да хване риба с ноктите си. Среща се в гористи или блатисти райони край водоеми. Гнезди по дърветата или на скални корнизи в близост до езера или реки.

post-1-1259926611_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Малък ястреб - Accipiter nisus (ДТ 28-38 см)

Среща се в гористи местности. Лети покрай храстите или между дърветата, за да атакува изненадващо плячката си. Храни се главно с малки птички, които улавя в полето. Маховете му са чести и бързи поради късите криле. Гнезди по дървета. Избягва човека.

post-1-1259927343_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обикновена ветрушка (Черношипа ветрушка) - Falco tinnunculus (ДТ 34 см)

Най-често срещаната граблива птица у нас. Обитава обитава открити местности, но гнезди по дървета, скални издатини и постройки. Често "увисва" във въздуха, като се оглежда за плячка - дребни бозайници, птици, гущери и по-едри насекоми.

post-1-1259927829_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сокол скитник - Falco peregrinus (ДТ 38-48 см)

Ловува над открити пространства, включително и влажни зони и устия на реки. Обитава проломи, дефилета, скални местности. Гнезди по скали. Хваща цертвите си в полет при висока скорост (до 250 км/ч)

post-1-1259927968_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тръстиков блатар - Circus aeruginosus (ДТ 52 см)

Женските са тъмно кафяви със златисто теме, а мъжките са със сиво-бели криле и кафяв гръб. Улавя всякакви обитатели на блатата - птици, водни змии, земноводни, мишевидни гризачи. Гнездото си прави сред тръстиките. Снася 4-5яйца.

post-1-1259928310_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Планински кеклик - Alectoris graeca (ДТ 33 см)

Обитава скални територии. Постоянен вид у нас. Основната му популация е в Гърция, западната част на Балканския полуостров и Южна Италия. Много подобен на тракийския кеклик, но с друго характерно обаждане.

post-1-1259928417_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пъдпъдък - Coturnix coturnix (ДТ 18 см)

Най-дребната от дивите кокошеви птици у нас. Много рядко може да се види на открит терен. Когато лети се чува бръмчащ звук. През размножителния период издава характерен звук, от който е получила наименованието си. Храни се главно със семена. Гнезди на земята.

post-1-1259928963_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Тази тема е заключена!

×